REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Cestování a cestovní medicína

První pomoc – desatero případů

Pod pojmem první pomoc rozumíme soubor jednoduchých účelných opatření...

 • která mohou být realizována kdekoliv a kdykoliv, bez složitých pomůcek a přístrojů, každou osobou znalou postupů první pomoci,
 • a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví či života.

Zdravotnické první pomoci často předchází tzv. technická první pomoc (např. vyproštění postiženého z vozidla).

Nedílnou součástí první pomoci je i aktivace zdravotnické záchranné služby a rovněž péče o postiženého do doby jeho předání profesionálním záchranářům.

Správně poskytovaná první pomoc musí být účelná, rychlá a rozhodná, a musí respektovat bezpečnost zachránce (nelze poskytovat první pomoc, je-li zároveň ohrožen život či zdraví zachránce). 

1. Popáleniny

Popáleniny patří k jedněm z nejzávažnějších úrazů. Kvalitně poskytnutá první pomoc často velmi snižuje rozsah i hloubku popálení, a tím i následné poškození. Závažnost popálenin určuje řada faktorů, které jsou důležité jak při poskytování první pomoci, tak i při kontaktování záchranné služby:

 • mechanismus úrazu: výbuch, oheň, horká tekutina, úraz elektrickým proudem,
 • rozsah postižení: plocha dlaně představuje přibližně 1 % povrchu lidského těla, hlava a krk 9 %, horní končetina 9 %, dolní končetina 18 %, přední i zadní část trupu 18 %.

Hloubka postižení se vyjadřuje čtyřmi stupni:

 1. stupeň: zarudnutí pokožky s výraznou bolestivostí,
 2. stupeň: puchýře, které intenzivně bolí,
 3. stupeň: nekróza (odumření všech vrstev kůže), rána je černá, necitlivá,
 4. stupeň: zuhelnatění (kompletní zničení nejen kůže a podkoží, ale i dalších hlubších vrstev (svalů, šlach, kostí apod.).

Technická první pomoc (zabránění dalšímu působení tepla na organismus):

 1. odstranění z dosahu horkého předmětu, vynesení postiženého z hořícího objektu, uhašení jeho hořícího oděvu (účelné je použití čisté vody, kterou postiženého polijeme; postiženého lze položit na zem, překrýt nebo zabalit textiliemi, nikoli ze syntetických vláken, případně povalit a koulet po zemi),
 2. svlečení horkého, mokrého, popř. hořícího oděvu; je-li někde přiškvařený, ponecháme na místě a oděv kolem rozstřihneme,
 3. odstranění všech předmětů na těle (hodinky, řetízky, prstýnky),
 4. evakuace postiženého na bezpečné místo,
 5. dostatečně dlouhé a účinné chlazení, které provádíme do té doby, dokud přináší postiženému úlevu, ale minim. 20 minut, ideálně tekoucí vodou; s chlazením je nutno začít co nejdříve po úrazu: správné chlazení snižuje celkový stupeň poškození tkání a snižuje bolestivost,
 6. sterilní krytí rány (zásadně je zakázáno na postižená místa aplikovat zásypy, masti, ulpívající obvazy); puchýře se neodstraňují, nepropichují, taktéž se jen kryjí sterilními obvazy,
 7. znehybnění postižené části těla,
 8. aktivace zdravotnické záchranné služby (tel. 155).

2. Křečové stavy

Jde o akutní příhody, kdy u postiženého dochází ke křečím určitých svalových skupin, případně ke křečím všech svalů těla – tzv. generalizované křeče.

Podstatný je průběh typického generalizovaného záchvatu křečí: někteří nemocní mají tzv. auru (tj. určité smyslové vjemy a podněty, které je upozorňují na možný blížící se záchvat), poté následuje bezvědomí, fáze tonických křečí (lze připodobnit k zatnutí), nemocný přestane dýchat, zmodrá.

Následuje fáze křečí klonických (vlastní křeče – opakované stahy svalů). Poslední fází je pozáchvatové zotavovací období, kdy nemocný může být ještě dezorientovaný a zmatený. Během záchvatu se postižený může pomočit, pokousat si jazyk nebo sliznici v dutině ústní, případně se zranit při pádu. 

Zdravotnická první pomoc

 1. Většina křečí odezní spontánně během 2–4 minut i bez terapie; průběh vlastního záchvatu nelze výrazněji ovlivnit,
 2. zásadní je nemocného ochránit před nekontrolovaným pádem a poraněním. Z jeho blízkosti odstraníme nebezpečné předměty anenecháme ho sedět, ale položíme ho navodorovnou podložku,
 3. sejmeme mu brýle, vyjmeme zubní protézu, odebereme nebezpečné předměty (nůž, cigareta apod.),
 4. nemá smysl nemocnému násilím přidržovat končetiny, nebo jinak se snažit zabránit křečím, násilně otevřít dutinu ústní, pokoušet se mu vkládat do úst předměty mezi zuby apod. Nemá rovněž cenu snažit se postiženého ve fázi záchvatu probrat např. hlasitým oslovováním, bolestivými podněty či jinak,
 5. po záchvatu je nutné zjistit, zda není nemocný poraněn. Dále zjišťujeme, do jaké míry je postižený orientován, tj. zda je schopen říci své jméno, kdy se narodil, kde bydlí, zda se léčí se záchvatovými stavy, případně jaké léky užívá. Nesnažíme se však postiženého za každou cenu „probudit“, nereaguje-li, postižený může být po záchvatu zmatený a může být i agresivní,
 6. aktivace zdravotnické záchranné služby je na místě vždy, když je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  1. postižený prodělal 2 a více záchvatů po sobě,
  2. po záchvatu není orientován,
  3. nespolupracuje,
  4. je zraněn,
  5. případně tehdy, jednalo-li se o první záchvat u tohoto postiženého v životě.

Febrilní křeče

jsou onemocnění, které se vyskytuje u dětí nejčastěji ve stáří mezi 6 měsíci až do 6 let věku. Vyskytuje se v souvislosti s horečnatým onemocněním, které komplikuje vznikem křečí a snížením svalové síly. Dítě zpravidla při záchvatu zmodrá, záchvat však zpravidla rychle sám spontánně skončí. Pro první pomoc platí stejná pravidla jako u křečových stavů popisovaných výše, prevencí je účinné snižování horečky u dětí, tj. chladné zábaly těla, paralenové čípky, v případě záchvatu se pak aplikuje diazepam rektálně (tj. do zadečku dítěte).

3. Otravy

Otravy představují širokou škálu stavů, počínaje (asi jednou z nejčastějších) otravou alkoholem, přes otravy léky či drogami, až po náhodné otravy nejrůznějšími látkami v domácnosti (např. u dětí), sezónní otravy houbami a uštknutí jedovatými živočichy.

Zdravotnická první pomoc

je u všech otrav standardní s několika výjimkami:

1. zajištění základních životních funkcí, tj. dýchání a oběhu,

2. je-li postižený v bezvědomí a nedýchá, je nutná okamžitá resuscitace s umělým dýcháním:

           

3. je-li v bezvědomí a dýchá, pak jej uložte do stabilizované polohy na bok.

Stabiliozované polohy na boku:

(nejbezpečnější poloha, jako prevence vdechnutí zvratků)

         

4. Dalším ztrátám tělesné teploty bráníme zakrytím teplými pokrývkami,

5. vyprázdnění žaludku, které se provádí se pouze u nemocných, kteří jsou při plném vědomí...
za nejvhodnější způsob vyvolání zvracení je považován způsob „prst do krku“ bez podávání jakékoliv jiné látky do žaludku. Není-li tento způsob úspěšný, lze ve druhé řadě použít podráždění žaludku vypitím osolené teplé vody a podáním zhruba 50 g práškového živočišného uhlí (u dětí je přibližně 10 g). Výjimky, kdy se nesmí provádět toto vyprazdňování žaludku, jsou otravy korozivními látkami (kyseliny a louhy), otravy saponáty a pěnivými látkami, u nichž hrozí riziko vzniku pěny a dušení,

6. zajištění maximálního množství informací o otravě (co, kdy, kolik a jakým způsobem postižený požil), je nutné také zajistit co nejvíce materiálu z místa nehody (zbytky tablet, roztoků, potravy, zvratků, vše pečlivě popsat a označit),

7. aktivace zdravotnické záchranné služby s pečlivým popisem stavu nemocného a informacemi o pravděpodobném zdroji otravy.

Toxikologické informační středisko VFN a 1. LF UK

poskytuje telefonické konzultace o závažnosti akutní otravy, o velikosti dávky poškozující zdraví i o adekvátní první pomoci při konkrétní otravě i laickým svědkům otravy nebo samotnému postiženému.
Středisko poskytne všechny podstatné informace včetně informací o toxicitě požité látky.

Telefonní číslo je 224 919 293.

Uštknutí jedovatými živočichy

K uštknutí jedovatými živočichy u nás dochází celkem vzácně, neboť v ČR se vyskytuje jediný druh jedovatého hada – zmije obecná. Roste ale počet chovatelů exotických hadů i jiných druhů jedovatých živočichů, kde k uštknutí rovněž může dojít.

Hadí jed obsahuje velké množství různých látek nazývaných toxiny, které se dělí do několika skupin a od jejichž účinků se odvíjí i klinický obraz a průběh uštknutí. Jsou to neurotoxiny (napadají nervovou tkáň a způsobují ochabnutí svalů a jejich obrnu), kardiotoxiny napadající srdeční svalovinu a další, které způsobují např. poškození cév a porušení systému krevního srážení.

Zdravotnická první pomoc:
 1. Došlo-li k uštknutí v oblasti končetin, pak tuto oblast imobilizujeme (znehybníme) uložením na dlahu, i provizorní,
 2. ránu dostatečně vydezinfikujeme a překryjeme sterilním obvazem,
 3. místo uštknutí (ranky po uštknutí) zásadně nevysáváme, nerozřezáváme, nevypalujeme, neaplikujeme masti ani zásypy
 4. doporučuje se tzv. tlaková bandáž oblasti (tj. vrstva sterilního mulu omotaná a stažená pružným obinadlem), která se aplikuje na postiženou oblast. Tato bandáž má zabránit šíření toxinů lymfatickými cévami a kapilárami. Naopak se nedoporučuje zaškrcovat končetinu nad místem uštknutí: významně se tím omezuje krevní oběh v končetině, zaškrcení je proto nutné po určité době povolit, čímž se následně vstřebá do oběhu větší množství toxinů než bez zaškrcení,
 5. postiženého se snažíme zklidnit a zabránit mu v pohybu,
 6. aplikace zklidňujících léků a léků proti bolesti patří v této situaci až do rukou lékaře – přednostně by totiž měly být podávány intravenosně, tj. do žilního systému, nikoliv ústy,
 7. důležité je zjistit a zaznamenat si čas uštknutí, druh hada, jeho přibližnou velikost. U cizokrajných hadů chovaných v zajetí je potřebný i přesný latinský název hada a jeho stáří,
 8. samozřejmostí je aktivace zdravotnické záchranné služby.

4. Úžeh, úpal

Úpal je přehřátí organismu (úraz horkem) vyvolané pobytem postižené osoby v prostředí s vysokou teplotou, někdy v kombinaci s nadměrnou tělesnou námahou (práce v horku, sport aj.).

Úžeh vzniká jako důsledek přímého působení slunečních paprsků na nekryté části těla, zejména na hlavu. Podstatná pro vznik úžehu je expozice slunečním paprskům. V příznacích dominuje bolest hlavy a podráždění mozkových obalů (omezené ohnutí hlavy, zvracení).

Příznaky jsou podobné: poruchy funkce centrálního nervového systému (bolesti hlavy, zmatenost, dezorientace, ospalost, agresivní či jiné poruchy chování, celková slabost, závratě, zhoršení řeči, halucinace, bezvědomí), zvýšení tělesné teploty (až 40 °C), horká, suchá kůže, zpravidla červená, ale může být i bledá, a rovněž zrychlený tep a zrychlené povrchní dýchání.

První pomoc:

 1. Postiženého je nutné umístit do chladné, dobře větrané místnosti, v nouzi ho alespoň umístíme do stínu, či jiným způsobem zajistíme přerušení působení horka na nemocného,
 2. nemocného zbavíme přebytečného oděvu,
 3. postiženého je nutné zchladit, mezi nejúčinnější metody patří opakované zvlhčování kůže sprejováním vodou s následujícím prouděním vzduchu při pokojové teplotě, vlažná sprcha, případně zábal nemocného, studené obklady na hlavu, event. ledové obklady umístěné do třísel postiženého,
 4. nemocný by měl být vždy vyšetřen lékařem, hrozí řada komplikací.

5. Poranění očí

K závažným úrazům očí vyžadujícím rychlou a účinnou pomoc na místě nehody patří zejména poleptání (např. čisticími prostředky, při tzv. hašení vápna) a popálení očí.

V obou případech je první pomoc totožná. Je nutné ihned a dostatečně dlouho oko a spojivkový vak vyplachovat čistou vodou (nikoli neutralizujícími roztoky), a to 15 až 20 minut, ideální je tekoucí voda, v nouzi jakýkoliv jiný zdroj vody. Nepostižené oko se snažíme chránit čistým mulem. Víčka je nutno třeba i násilně rozevřít. Po důkladném výplachu oko zakryjeme a nemocného transportujeme k očnímu lékaři k definitivnímu ošetření.

 1. Cizí těleso v oku odstraníme pomocí cípku navlhčeného sterilního obvazu, případně vyplavíme např. roztokem Ophtalu.
 2. Nejde-li takto těleso odstranit, obrátíme se na očního lékaře.
 3. I po úspěšném odstranění cizího tělesa by měla následovat kontrola u očního lékaře; přetrvává-li slzení, horší vidění, dvojité vidění či jiné příznaky – jedině oční lékař může vyloučit poranění rohovky.
 4. Dojde-li k takovému poranění oka, kdy cizí těleso do něj pronikne, pak zásadně toto těleso nevyjímáme, ani se o to nepokoušíme. Těleso v oku ponecháme a snažíme se ho maximálně pomocí obvazu stabilizovat. Kryjeme obě oči sterilním obvazem, a to proto, abychom vyloučili pohyby očí (mohlo by dojít ke zhoršení poranění).

6. Tonutí

K tonutí může dojít jednak u osob vyčerpaných, neplavců či špatných plavců, ale i jako důsledek onemocnění či úrazu při pobytu ve vodě (např. infarkt myokardu, mozková mrtvice, poranění krční míchy při skoku do mělké vody). Většinou je spojeno se spolykáním vody a jejím vdechnutím do plic.

Podstatné je, že u podchlazené, neoblečené osoby, při tonutí v zimě a zejména při tonutí dětí je úspěšná záchrana možná i po více než 50 minutách po události.

Technická první pomoc:

Měli by ji vykonávat profesionálové – hasičský záchranný sbor, vodní záchranná služba, plavčík. Záchrana tonoucího je totiž fyzicky i jinak velmi náročná činnost vyžadující předchozí výcvik, a pro nezkušeného zachránce může být velmi nebezpečná.

Zdravotnická první pomoc:

Poskytuje se až na pevné půdě a je závislá na stavu vědomí postiženého:

 1. je-li při vědomí, komunikuje, zpravidla zrychleně dýchá, je promodralý, může zvracet – vhodná je poloha v polosedě, suchá pokrývka, péče o tepelnou pohodu nemocného. Vždy je nutný transport do nemocnice s lékařem záchranné služby,
 2. je-li nemocný v bezvědomí a dýchá, pak je nutné vyčistit dutinu ústní, včetně zubní protézy, nečistoty apod. Zcela neúčinná je snaha „vylévat vodu z plic“ – voda se velmi rychle z plic vstřebává do oběhu a velmi se tím zdržují podstatné záchranné činnosti,
 3. při zachovaném dýchání je pro nemocného vhodná stabilizovaná poloha na boku, pak ho přikryjeme pokrývkou a stále sledujeme,
 4. akktivace zdravotnické záchranné služby,
 5. je-li nemocný v bezvědomí a nedýchá, pak vyčistíme dutinu ústní, postiženého uložíme do vodorovné polohy na záda, mírně zakloníme hlavu, otevřeme dutinu ústní a zahájíme dýchání z úst do úst a nepřímou masáž srdeční, tzn. laickou resuscitaci (blíže viz např. Tonutí – výše). Snažíme se zajistit alespoň ještě jednoho zachránce – aktivace zdravotnické záchranné služby bude jeho prvním úkolem, poté se účastní resuscitace.

7. Bezvědomí

Jde o závažný stav, který je projevem poruchy činnosti centrálního nervového systému a který ohrožuje postiženého především akutní neprůchodností dýchacích cest (zapadnutím jazyka) a následně udušením, případně vdechnutím zvratků.

Bezvědomí vzniká z příčin vnitřních chorob (mozkové příhody, náhlá zástava oběhu, dechové selhání při plicních nemocech), nebo z příčin vnějších (otřes mozku, úrazy hlavy, otravy, úraz elektrickým proudem, tonutí aj.).

Jak poznat člověka v bezvědomí?

 1. postižený leží nepřirozeně zhroucen zpravidla na zemi, ale může být i nepřirozeně zhroucen v poloze vsedě, má úplně povolené svalové napětí, končetiny zdviženy a puštěny volně padají k zemi,
 2. uvolněný je i závěs jazyka, který vlastní vahou zapadá k zadní stěně hltanu a uzavírá vchod do dýchacích cest,
 3. postižený nereaguje na vnější podněty – důrazné hlasité oslovení, bolestivé podněty (např. zmáčknutí ušního lalůčku, štípnutí v oblasti klíční kosti).

První pomoc:

 1. snažte se o navázání kontaktu (oslovení, zatřesení, bolestivý podnět),
 2. šetrně otočit na záda,
 3. kontrola a vyčistění dutiny ústní: vyjmutí cizích těles, zubních protéz, vyčistění od zvratků,
 4. uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy (případně tzv. trojitým manévrem – předsunutí dolní čelisti, otevření úst a mírný záklon hlavy),
 5. kontrola dýchání, která se provádí pozorováním pohybu (rozvíjení) hrudního koše, a dále kontrolou vydechovaného vzduchu pomocí vlastní dlaně přiložené před ústa a nos postiženého. Při zástavě dechu se hrudník nepohybuje a neslyšíme ani necítíme vydechovaný vzduch,
 6. kontrola oběhu zjištěním tepu,
 7. pro uložení postiženého je vhodná stabilizovaná poloha, je-li v bezvědomí a má zachované vlastní dýchání,
 8. postiženého přikryjeme, abychom zabránili jeho podchlazení, stále ho sledujeme, zaměřujeme se zejména na přítomnost jeho dýchání a hmatnost tepu,
 9. aktivace zdravotnické záchranné služby.

8. Zástava dechu a zástava krevního oběhu

Zástava dechu

je alarmujícím příznakem, který vyžaduje okamžitou první pomoc, bez níž u postiženého dochází k nezvratné zástavě oběhu.

Jak poznat zástavu dýchání?
 1. pohledem (zjistíme, že nejsou patrné pohyby hrudníku),
 2. pohmatem (necítíme proud vydechovaného vzduchu na dlani přiložené před ústa nemocného),
 3. postižený má promodralé či jasně modré části těla (rty, uši, nos, nehtová lůžka),
 4. nemocný upadá do bezvědomí, nebo je v bezvědomí.

Jedinou účinnou pomocí při zástavě dechu je okamžité zahájení dýchání z úst do úst.

Jde o základní resuscitační techniku.

Dýchání z úst do úst – postup:
 1. Nemocný leží v poloze na zádech,
 2. prohlédneme dutinu ústní, vyjmeme všechny cizí předměty, zvratky, zubní protézy apod.,
 3. uvolníme dýchací cesty pomocí tzv. trojitého manévru, tj. mírný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti a otevření dutiny ústní.

Postupujeme takto:

  
    

  1. jednu ruku umístíme pod šíji postiženého,
  2. druhou ruku položíme na jeho čelo,
  3. stlačujeme hlavu mírně dozadu a zakláníme ji,
  4. zpravidla se přitom otevřou ústa postiženého – pokud k tomu nedojde, pomůžeme si rukou, která byla původně pod šíjí (viz obr.).

Alternativně lze postupovat takto:

 1. umístíme ukazováky, prostředníky a prsteníky obou rukou za úhel dolní čelisti postiženého pod jeho ušní lalůčky,
 2. táhneme dopředu tak, až posuneme dolní čelist dopředu a nahoru. Současně zakláníme hlavu postiženého a oběma palci odtahujeme jeho ret. (Zcela neúčinná, nicméně stále tradovaná, je snaha vytahovat jazyk z dutiny ústní a dokonce ho fixovat nejrůznějšími způsoby včetně probodení špendlíky. Jedná se o ztrátu času, průchodnost dýchacích cest tímto způsobem nelze zajistit a navíc můžeme vyvolat nebezpečné zvracení! Stejně nebezpečné je nemocnému podkládat hlavu, snažit se ho posadit apod., protože dojde k okamžitému zhoršení průchodnosti dýchacích cest až k jejich uzávěru!),
 3. zkontrolujeme, zda nemocný dýchá,
 4. nedýchá-li, zahájíme umělé dýchání dvěma hlubokými rychle za sebou následujícími vdechy, čímž dostatečně rozepneme plíce postiženého.

Postupujeme takto

               
 

 1. dýchací cesty udržujeme průchodné pomocí trojitého hmatu popsaného výše,
 2. pravou ruku máme položenou na čele nemocného, pomáháme si jí zaklánět hlavu, a palcem a ukazovákem této ruky stlačujeme nosní dírky postiženého. Pak se zhluboka nadechneme a překryjeme svými ústy ústa postiženého tak, aby vzduch neunikal,
 3. vydechneme vzduch do úst nemocného a zároveň pozorujeme pohyby hrudníku. Jeho zvedání je nejlepším důkazem správně prováděného umělého dýchání,
 4. poté oddálíme svá ústa a necháme nemocného pasivně vydechnout. 
 5. Celou akci opakujeme ve frekvenci 12x za minutu
 6. Po kontrole tepu případně zahájíme nepřímé srdeční masáže:

    

Poznámka: Při dýchání z úst do úst lze zejména z hygienických důvodů používat resuscitační roušku, která umožňuje dýchání z úst do úst bez přímého dotyku s ústy postiženého.

Zástava krevního oběhu

Jde o stav bezprostředně ohrožující život, který bez pomoci vede zhruba do pěti minut k nevratným změnám mozku a smrti člověka.

Jak poznáme zástavu krevního oběhu?
 1. nemocný je v bezvědomí, nebo do něj během 10 sekund upadá
 2. nemocný nedýchá, případně dýchá lapavě nebo chrčí
 3. nemocný je bledý, případně promodralý
 4. není cítit tep na velkých tepnách. V praxi se zjišťuje na krkavici, tj. tepně, která vede na obou stranách krku. Zjišťujeme vždy jen na jedné straně krku, pakliže zde tep necítíme, pak zjišťujeme i na druhé straně. Bříška ukazováku a prostředníku umístíme na „ohryzek“ postiženého, pak posuneme prsty do prohlubně mezi průdušnici a svaly po straně krku. Stiskneme jen lehce, protože silnějším stiskem bychom mohli tepnu uzavřít a tep bychom nehmatali.

Jedinou účinnou pomocí při zástavě oběhu je bezodkladně zahájená nepřímá masáž srdce a zároveň dýchání z úst do úst.

Nepřímá masáž srdce:

                   

 1. postižený musí ležet na zádech na pevné podložce,
 2. nahmatáme mečovitý výběžek hrudní kosti. Dva prsty nad ním je místo, kam přikládáme hranu své dlaně, na ni přiložíme druhou dlaň. Prsty se nedotýkají hrudníku. Tlak na hrudník působí jen zápěstní hrana dlaně,
 3. horní končetiny máme napnuty v loktech, ramena jsou nad hrudníkem postiženého (viz obrázek),
 4. hrudní kost stlačujeme pravidelně, plynule a nepřerušovaně, s frekvencí 100/minutu, zmáčknutí (stlačení) musí být dostatečné, přibližně 4–5 cm,
 5. zároveň je nutné provádět umělé dýchání z úst do úst, poměr mezi počtem vdechů a počtem stlačení je nyní 2 vdechy/15 stlačení,
 6. podle nejnovějších doporučení pro resuscitaci se nyní uznává jako účinná i samotná nepřímá masáž srdce bez současně prováděného umělého dýchání. To platí, měl-li by zachránce zábrany zejména esteticko-hygienického rázu, které by mu bránily provádět komplexní resuscitaci včetně umělého dýchání,
 7. pravidelně po 2–3 minutách kontrolujeme, zda nedošlo k obnově srdeční činnosti; obnovení oběhu poznáme dle hmatného tepu na krkavici a zlepšení barvy nemocného,
 8. samozřejmostí je aktivace zdravotnické záchranné služby.
Stabilizovaná poloha:

Uložení postiženého do tzv. stabilizované polohy zajistí nerušené provádění první pomoci...

 1. zachránce klečí u boku postiženého,
 2. dolní končetinu postiženého (tu, která je mu blíže) pokrčí v koleni,
 3. horní končetinu na stejné straně zasuneme pod hýždě postiženého,
 4. přeložíme horní končetinu, která je od nás dále, přes břicho postiženého, a s její pomocí převalíme pacienta na bok,
 5. pomáháme si přitom druhou rukou, kterou tlačíme na pokrčené koleno směrem k sobě,
 6. tlakem na bradu a čelo vyvoláme záklon hlavy, obličej se tak ocitne na hřbetu ruky, která je dlaní k zemi. Hlava je tak podložena vlastní rukou a stabilizovaná.

9. Krvácení a jeho zastavení

Prudká ztráta 1,5–2 litrů krve může znamenat smrt poraněného, proto je třeba prudké zevní krvácení (poraněná céva, otevřená zlomenina) okamžitě zastavit jakýmkoliv způsobem.

První pomoc:

 1. K zastavení krvácení máte vždy k dispozici svoje ruce a přímým tlakem prsty nebo pěstí v ráně prudké krvácení zastavíte. Ruka má být chráněna gumovou rukavicí (z výbavy lékárničky), nebo alespoň igelitovým sáčkem (prevence AIDS),
 2. nyní zvážíte, jakého definitivního způsobu (při první pomoci) použijete,
 3. nejvhodnějším způsobem je použití tlakového (kompresivního) obvazu, především na končetinách – viz obr.

          

a) paže
b) krvácející rána
c) sterilní krytí rány
d) tlaková vrstva

 • Při prudkém krvácení z paže nebo stehna (především při rozdrcení nebo oddělení končetiny – amputaci) použijte zaškrcovadlo (i improvizované – pruh látky, opasek apod., ne však motouz nebo drát!). Toto zaškrcovadlo přiložte při prudkém proudu nebo stříkání krve nad místem krváceníblíže k srdci – viz obr.


Použití improvizovaného zaškrcovadla při amputaci

 • Při stavění krvácení položte zraněného do vodorovné polohy a krvácející končetinu zvedněte.
 • Každý tlakový obvaz je nutno dále kontrolovat, při dalším prosakování navázat další a utáhnout.
 • Prudké krvácení z poraněné nadklíčkové tepny zastavíte jen trvalým tlakem na tuto tepnu.
 • Při prudkém krvácení v třísle stavíte proud krve trvalým tlakem; střídáte ruce – viz obr.

              
Zmáčknutí při prudkém krvácení z tepny v třísle

 • Silnější krvácení z nosu, většinou neúrazové, stavíte studenými obklady na nos a při předklonu si postižený zmáčkne nos prsty.

10. Autonehody

Pro první pomoc poskytovanou u dopravních nehod platí obecné zásady uvedené v předchozích kapitolách, proto zde budou zdůrazněny pouze některé odlišnosti.

 • Především existuje zákonná povinnost občana poskytnout zraněným pomoc podle svých možností, aktivovat záchrannou službu, případně policii,
 • podstatné je zajištění bezpečnosti zachránců i postižených, tj. zastavení provozu, označení místa nehody v dostatečné vzdálenosti před tímto místem apod.,
 • prioritním úkonem je vyproštění zraněných, kteří jsou v bezvědomí nebo masivně krvácejí. Je nutné zajistit u postiženého základní životní funkce (tj. dýchání a oběh); na místě naopak není obava z případného dalšího poškození nemocného,
 • zraněné, kteří nejsou v bezvědomí, vyprošťujeme jen tehdy, hrozí-li jim bezprostřední nebezpečí (např. požár auta apod.). Jinak vyčkáme příjezdu profesionálních záchranářů vybavených vyprošťovacími prostředky,
 • obecně platí zásady pro první pomoc u bezvědomých; nemocného přikryjeme, zajistíme klidné prostředí, nepodáváme žádné tekutiny ústy, stále ho sledujeme,
 • aktivace zdravotnické záchranné služby, případně policie a hasičského záchranného sboru, stačí ovšem zavolat na jedno z tísňových čísel, a informace bude dispečinkem předána i dalším potřebným složkám.

 

Zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. (autor)
Recenze: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Kresby: Zlatuše Novotná, Státní zdravotní ústav

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související zdravotní problémy

Související obecné informace

Související publicistika

Barefoot, nebo levné tenisky. Jaký je v tom rozdíl?

8/10

Boty s nízkou podrážkou neboli bosoboty, případně barefoot, si získávají stále větší oblibu. Jak je to možné, cožpak jejich majitele nebolí po delší…

více

Červené oči z bazénu? Na chlór to nesvádějte, může za to…

26/7

Proč bychom v bazénu měli nosit brýle? Do bazénu jedině s plaveckými brýlemi.

více

Cestování s kardiostimulátorem

13/11

Na zahraniční prázdninovou cestu si lidé s kardiostimulátorem nebo defibrilátorem musejí s pasem vzít i legitimaci s technickými údaji o přístroji,…

více

Cestovní lékarnička aneb bez čeho nevyjíždějte na dovolenou

14/7

Lékárnička by měla být naší povinnou cestovní výbavou. Její obsah musíme přizpůsobit místu, které hodláme navštívit, i osobám, se kterými cestujeme.

více

Cestovní nemoci

6/8

Zná to asi většina z nás. Celý rok se těšíme na naši vysněnou dovolenou, často máme koupený první zájezd již koncem listopadu a od začátku nového…

více

Chraňte děti před sluncem. Spálení v mladém věku zvyšuje…

1/7

Ačkoli jsou sluneční paprsky v omezeném množství zdraví prospěšné, pokud si jich člověk dopřává až moc, mohou naopak škodit. A u dětí to platí…

více

Chraňte své oči před nástrahami zimy!

16/2

Specifické počasí a řádné ochlazení v zimních měsících s sebou přináší mnoho útrap a pastí pro naše oči. Co jim v zimě nejvíce škodí a jak je nejlépe…

více

Co byste měli vědět, než znovu použijete PET láhev?

23/8

Jistě jste nejednou naplnili PET láhev a před tím jste ji neumyli. Vždyť byla přeci jen od vody, tak co by s ní mohlo být? Než to znovu uděláte,…

více

Co všechno kryje cestovní pojištění?

26/7

Co všechno zahrnuje cestovní pojištění v základní podobě? Každým rokem během zahraniční rekreace onemocní, utrpí úraz či zemřou řádově stovky Čechů,…

více

Cyklistické sedlo si vybírejte podle kostí

11/8

Cyklisté si od nynějška již nebudou vybírat sedlo jen podle jeho hmotnosti, tvaru a síly polstrování.

více

Cyklistika jako balzám na klouby

7/3

Pamatujete si ještě na své začátky na kole? I díky úspěchům našich profesionálních sportovců se cyklistika těší stále většímu rozmachu a stává se…

více

Do Chorvatska s dětmi: Užitečné tipy na cestu i dovolenou

29/7

Chcete jet na dovolenou do Chorvatska? Kam tam ale vyrazit, pokud jdete i s dětmi, jakou trasu zvolit a na co nezapomenout, abyste si to všichni…

více

Horko snáší mozek velmi špatně

26/8

Díky dokonalé souhře termoregulačních mechanismů udržuje člověk více méně stálou teplotu v těle uložených orgánů. Centrem regulace je zadní část…

více

I moře může být velmi zrádné. Lidi ohrožují zpětné proudy,…

30/7

Mnohdy si neuvědomují, že v moři na ně číhá celá řada nástrah v podobě zpětných proudů, vysokých vln či vodních živočichů, na které by měli být…

více

Infekční nemoci cestovatelů v ČR

6/8

Podle průběžných dat Informačního systému infekčních nemocí se v ČR za první půlrok 2018 vyskytlo 17 případů horečky dengue, 13 nákaz malárie, 132…

více

Iontové nápoje - proč je užívat

31/5

Za horkých letních dnů mnohokrát slyšíme kolik lidí podlehlo následkům veder a hlavně stále stejné fráze o dodržování pitného režimu. Věřte, nejsou…

více

Jak chránit pokožku před mrazem?

9/1

Jak se zdá z venkovních teplot, letošní zima dorazila teprve před několika dny a chvíli s námi vydrží. Venku je sice místy slunečné, ale ukrutně…

více

Jak jezdit na sněhu a ledu? Máme pro vás několik pravidel!

13/1

Jízda na sněhu a ledu má podobně jako na mokru nebo ve tmě či mlze svá specifika. Řidič by kvůli tomu měl rozhodně upravit svůj jízdní styl. Poradíme…

více

Jak naučit dítě lyžovat

24/3

Kdy začít učit dítě lyžovat? Zkusit to sám jako rodič nebo ho dát do lyžařské školky? Čím ho na lyže vybavit a hlavně jak ho motivovat?

více

Jak pomocí emocí předcházet chřipce a nachlazení? Aneb jak…

16/2

Bylo zjištěno, že za jednu až pět hodin po pěti minutovém prožitku emoce hněvu, dochází k výraznému poklesu Immunoglobinu A v těle člověka. Množství…

více

Jak přežít dlouhou cestu v letadle

16/6

Létání znamená pro mnoho z nás jedinečný a vzrušující zážitek. Cestování v oblacích nás láká a fascinuje zároveň. Na druhou stranu, ve spoustě lidí,…

více

Jak se zbavit parazitů

11/4

Velmi užitečné je užívat přírodní přípravky obsahující výtažky z léčivých rostlin, které různým způsobem působí proti parazitům v našem organismu.…

více

Jak se zbavit parazitů?!?

11/7

Paraziti v lidském těle - naše zdraví je ohrožováno několika druhy různých parazitů - patří k nim například prvok Toxoplasma gondii (původce…

více

Jak vydržet extrémní vedra

29/7

Přestože se v posledních letech před sluníčkem varuje téměř neustále, stále spousta lidí nebezpečí delšího pobytu na přímém slunci podceňuje. Pojďme…

více

Jaké typy krémů používat v zimě, abychom svoji pokožku…

21/1

Pleť je velmi citlivá a náchylná, zvláště pak v zimním období. Jak o ni ale správně pečovat a jaké krémy používat? Pojďme se zaměřit se na jednotlivé…

více

Když začnou v zahraničí zlobit zuby?

1/10

Bolest zubů patří mezi nejneodbytnější zdravotní problémy, které vás mohou potkat. Když jste doma, čeká vás maximálně probdělá noc, ale pokud se…

více

Lactobacillus rhamnosus

28/8

Druh bakterií Lactobacillus rhamnosus patří mezi bakterie podporující dobrý stav střevní mikroflóry. Některé kmeny tohoto druhu jsou řazeny mezi…

více

Lékaři objevují, jak turistika mění naše mozky k lepšímu

1/5

Ačkoliv se zdá být jasné, že celodenní túra vedoucí lesem nebo po hřebeni hor vám může vyčistit mysl, tělo a duši, i věda nyní začíná objevovat, že…

více

Lékaři radí, jak se v létě vyhnout průjmům

6/6

Stačí málo, nepropečený steak na stánku letního festivalu, zmrzlina od egyptského prodavače, koktejl v thajském baru a průjem je na světě. V létě…

více

Lékaři varují: V létě pozor také na sluch. Poškodit ho může…

10/7

Letní měsíce jsou nejnáročnějším obdobím v roce pro naše uši. Hrozí jim spálení či infekce, dokonce i trvalé poškození sluchu.

více

Letíte na last minute k moři? Víme, kdy vám POBYT NA SLUNCI…

3/9

Slunných dnů si užíváme v létě i u nás, ale většinu dne se skrýváte v práci, pod slunečníkem na zahrádce nebo ve stínu lesa. Pokud vás ale s koncem…

více

Letní bouřky ohrožují zdraví nejen kardiaků

22/7

Možná i vy patříte mezi ty, kterým bouřky nedělají dobře. Jste unavení, je vám mdlo a máte potíže s dýcháním. Obzvláště kardiaci, astmatici a…

více

Letní lásky? Pozor na pohlavně přenosné nemoci, které…

25/8

Ze vzrušující známosti na jednu noc se může stejně tak vyklubat i závažný zdravotní problém v podobě pohlavní nemoci s potenciální hrozbou…

více

Na co si dát pozor při cestách Evropou? Zvláštní zákony…

17/7

Letní dovolené jsou za dveřmi a s nimi i cesty do zemí, kde se běžně nepohybujeme. A řadě z nich platí pravidla, která u nás neznáme.

více

Na túře s nohama v bavlnce

13/4

Nohy bývají poměrně vytíženým dopravním prostředkem. Hlavně pro ty, kteří před sluněním na pláži dávají přednost pěším túrám. Aby nás nožky nezradily…

více

Nástrahy hotelových pokojů: Na co si dát o dovolené pozor

9/7

Zkušení cestovatelé radí: Luxus v hotelu bývá často jen na oko. Podívejte se pod pokličku!

více

Nedejte šanci klíšťatům

15/5

A je to konečně tady. Sice občas, ale bude toho víc. Jaro. Slunce. Teplo, pikniky, grilovačky, procházky přírodou...a klíšťata.

více

Nejtajemnější studánky v Česku: Toto jsou místa se živou…

1/9

Léčivé prameny každoročně lákají tisíce turistů, kteří věří v jejich tajemnou moc.

více

Nemoci z klimatizace komplikují letní dovolené

7/8

Vytouženou pohodu letní dovolené strávené v teplých krajích českým turistům paradoxně velmi často komplikuje zima.

více

Nesmeky, k čemu nesmeky slouží a jak vybírat

24/1

Jistě to dobře znáte a v letošní zimě si na to i často vzpomenete. Chcete někam vyrazit a ejhle. Na chodnících a cestách je "sklo", aby se člověk bál…

více

Nordic walking? Sport vhodný opravdu pro každého!

30/10

V parcích lze stále častěji potkat svižně kráčející lidi se sportovními holemi. I když tzv. nordic walking spatřil světlo světa teprve před pár lety,…

více

O zásadách stravování na cestách. Na co bychom při…

16/5

Správné zásady stravování na cestách se označují jako tzv. „opatření cestovní medicíny“. Během poznávání života, lidí a přírody v různých zemích…

více

Ochrana zdraví při lyžování: tvrdý, nebo měkký páteřák?

19/1

Na ochrannou helmu si již zvykla většina lyžařů a snowboardistů. Kolik z nich si chrání i páteř pomocí tzv. páteřáků, se můžeme jen dohadovat.

více

Ortopedické vložky: k čemu jsou dobré a na co si dát pozor

29/3

Dobré boty jsou základem běžeckého vybavení, ale vyřešení zdravotních obtíží s nohama je často nad jejich síly. Kvalitní běžecká bota sice dokáže…

více

Otoky nohou

10/10

V případě otoků nohou jde o poměrně běžnou civilizační chorobu, při které žíly dolních končetin nedokážou dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpět…

více

Paraziti v nás – téma, o kterém se příliš nemluví

10/7

Paraziti jsou živé organismy, které se přiživují na tělech živočichů. Nevyhýbají se ani lidskému. Někteří se vyskytují ve střevech, jiní v trávicím…

více

Pět největších letních rizik pro vaše dítě

1/7

Léto má většina z nás spojené s představou pohody, slunce a dovolených. Léto je ale také období, kdy rapidně přibývá úrazů. Jak u dospělých, tak u…

více

Počet nehod, které jsou způsobeny nedodržením bezpečné…

9/8

Nedodržení bezpečné vzdálenosti je z pohledu dopravních psychologů jedním z nejčastějších projevů agresivního chování na silnici, které často končí…

více

Položte tyto sklenice odpuzující hmyz venku či do pokoje a…

8/4

Léto je pro většinu lidí nejoblíbenějším ročním obdobím. S ním však do našich domovů a zahrad zároveň přichází i nepříjemný hmyz, jako jsou komáři,…

více

Pomoc z přírody při popáleninách

27/1

Zimní období, vánoce i novoroční svátky představují zvýšené riziko tvorby menších popálenin (v lepším případě, jistě), topení v krbu, svíčky, lití…

více

Pozor na mráz

20/1

Před mrazy, které v těchto dnech venku panují, je třeba se dobře chránit. Mrazy přinášejí nebezpečí omrzlin, které nesouvisí jen s horskými oblastmi.

více

Pozor na nejčastější zimní zranění! Jak se jim vyhnout?

11/1

S nadcházející zimou je spojena řada typických úrazů. Stoupá počet zlomenin, naraženin a zranění kolenních kloubů. Nejhorší z nich vyžadují až…

více

Pozor na úpal a úžeh

13/7

Užíváte si dovolenou u vody, rádi se opalujete? Nebo musíte být přes léto v práci a dopravujete se do ní autobusem, tramvají či autem? Obě situace a…

více

Pravda o tom, jak odpočinek na pláži působí na mozek

4/7

Oceán. Moře. Jezero. Zurčící potůček....

více

Při průjmu v létě doplňte tekutiny a minerály

20/7

Samotný průjem není považován za onemocnění, ale spíše za příznak různých nemocí. Tuto poruchu vyprazdňování lze označit jako nejčastější poruchu…

více

Proti zácpě pomáhá rituál: sklenice vody a pokus, i když se…

27/9

Zácpou podle odhadů trpí asi třicet procent dospělé populace. Toto číslo ale může být daleko vyšší. Zácpa není ničím neobvyklým a zvláštním, pro…

více

Refundace po úrazu v cizině

13/8

Otázka: Při cyklistice v česko-rakouském pohraničí jsem spadl z kola a zlomil si ruku. Vyhledal jsem ošetření na klinice v nedalekém rakouském městě.…

více

S dětmi na horách. Tipy na společenské hry, které je po…

19/2

Blíží se jarní prázdniny, kdy je ideální čas vyrazit na pár dní na hory. Chystáte se také s dětmi vyrazit na lyže? Poradíme vám, jak si užít společně…

více

Salmonelóza

24/8

Salmonelóza je průjmové onemocnění bakteriálního původu. Způsobuje ho bakterie Salmonela, která se do těla dostává ústy (z potravy, nádobí, špinavých…

více

Sezóna klíšťat je tady! Chraňte se Lymoxilem B (komerční…

13/7

Klíšťata obecná (latinsky Ixodes ricinus) se na jaře probouzejí již při teplotách nad 5°C, přičemž nejaktivnější bývají v období od dubna do…

více

Těhule, pozor na pády a úrazy. Jak udržet bříško v bezpečí?

17/10

Miminko si vesele plave ve svém luxusním apartmá maminčina bříška, chráněné polštářem z plodové vody a děložní stěnou. I tak ale máte pocit, že…

více

Toto vše léčí syrová, vařená a pečená cibule

27/1

Ať už je konzumovaná syrová, v salátech nebo vařená a zakomponovaná v jídle, cibule byla odjakživa součástí naší stravy. Věděli jste však, s čím…

více

Úraz či nemoc na dovolené?

2/6

V posledních letech přibývá úrazů českých turistů na zahraničních dovolených. Na vině může být větší poptávka po adrenalinových sportech, či stále…

více

Užijte si dovolenou bez zbytečných hádek

13/9

Někdy si ale člověk nemůže pomoci a k hádce zkrátka dojde, jsme jenom lidi, že ano? Proč si ale kazit společné chvíle na dovolené? Poradíme vám, jak…

více

Vaří se vám krev? Vysoký tlak ve vedru zabíjí

3/8

V tropických teplotách může srdce zradit každého. Stačí vysoký cholesterol nebo dosud neodhalený problém.

více

Virus chřipky vydrží v místnosti až dva dny. Jak se vyhnout…

10/12

Když pacient s chřipkou kýchne, virus z jeho úst vylétne až 1,5 metru. Nejhorším místem, kde se můžete během chřipkové epidemie nakazit, jsou…

více

Víš, v čem se koupeš?

5/8

V posledních letech dochází k neúměrnému přemnožení sinic (cyanobakterií), které jsou nebezpečné nejen pro vodní rostliny a živočichy, ale také pro…

více

Zdraví a prevence na cestách, na co si dávat pozor

21/7

V případě, že cestujete do jakékoliv destinace, doporučujeme vám konzultovat zdravotní rizika a možné hrozby u odborníků na zdravotní péči pro…

více

Že polední slunce nejlépe opaluje a ve stínu se nespálíte…

15/7

S blížícím se obdobím letních dovolených se znovu objevuje téma zdravého opalování. To je opředeno celou řadou tipů, kterými se lidé často mylně řídí…

více

Znáte riziko zapnutí klimatizace hned po nastartování auta?

6/9

Vždy, když si sednete do auta, nastartujete motor a hned potom spustíte klimatizaci, vystavujete své zdraví, i zdraví ostatních s vámi v autě,…

více

Zvládněte podzimní deprese

15/11

Pod pojmem podzimní deprese se u většiny procent z nás jedná spíše o špatnou náladu než o depresi samotnou. Pravý pojem deprese patří stavu…

víceDalší články - Cestování a cestovní medicína

Zdravotní problémy - Cestování a cestovní medicína

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru