REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Otravy

OTRAVY – jedy, houby, léky, plyny apod.

Jde o otravy látkami, které mohou při dostatečné dávce dočasně či trvale poškodit tělesné orgány. Mohou se dostat do těla různým způsobem: polknutím, vdechnutím, injekcí pod kůži, mohou se vstřebávat kůží.

Příznaky

 • Postižený může být ospalý, nebo i v bezvědomí,
 • poblíž postiženého mohou být obaly od jedovaté látky, ztracené tablety nebo jedovatá rostlina,
 • popáleniny kolem úst, když postižený požil žíravinu,
 • je možné zvracení nebo průjem v pozdějším stadiu,
 • mohou být i křeče.

Některá zásadní opatření

 1. Nenechávejte postiženého samotného,
 2. když postižený spolkl žíravinu, nikdy se nepokoušejte pomoci mu ke zvracení: cokoliv, co způsobilo popáleninu cestou dolů, způsobí ji i cestou zpět,
 3. jedy a léky zamykejte a ukládejte z dosahu dětí!
 4. Nedovolte dětem přibližovat se k jedovatým rostlinám nebo k rostlinám s jedovatými plody.

První pomoc

 1. Je-li postižený při vědomí, bez otálení se ho zeptejte, co snědl a v jakém množství, protože může kdykoliv ztratit vědomí,
 2. přivolejte lékaře nebo sanitku, sdělte zdravotníkům, co si myslíte, že postižený snědl,
 3. ten, kdo přijímá vaše hlášení, vám může poradit, co dělat, než přijede lékařská pomoc,
 4. je-li postižený v bezvědomí a dýchá, uložte ho do stabilizované polohy a ošetřujte ho stejným způsobem, jak je popsáno při bezvědomí,
 5. je-li nutné dýchání z úst do úst, buďte opatrní, aby se jed nedostal i do vašich úst,
 6. je-li to možné, smyjte jed z tváře postiženého a použijte dýchání z úst do nosu,
 7. když jste si jisti, že postižený nepožil žíravinu, ale snědl pouze tablety, můžete mu pomoci ke zvracení podrážděním zadní části hrdla prstem,
 8. zajistěte všechny léky, prázdné obaly, zbytky jedu nebo plodů u něho nalezených, a také vzorky jeho zvratků – pro laboratorní rozbor.

Obr.: Dýchání z úst do úst

                    

 

Dětem „ochutnávajícím svět“ se mohou dostat do pusy i jedy. Jsou všude kolem nás – v čisticích prostředcích, okrasných rostlinách, domácích lékárničkách…

Otrava léky a drogami

Příčiny: předávkování, náhodné požití, sebevraždy.

Příznaky: poruchy vědomí, bezvědomí, zástava dechu, zástava srdce.

První pomoc:
 1. Je-li postižený po užití léků při vědomí, podejte mu vypít osolenou vodu a vyvolejte zvracení (mechanickým drážděním kořene jazyka),
 2. dále mu podejte několik rozdrcených a ve vodě rozpuštěných tablet živočišného uhlí (nikdy nepodávejte mléko, černou kávu, alkohol),
 3. uložte postiženého do stabilizované polohy,
 4. přivolejte odbornou lékařskou pomoc,
 5. sledujte dech a tep a v případě jejich selhávání zahajte resuscitaci, do příjezdu odborné lékařské pomoci se snažte zjistit, co postižený požil, a případně zajistěte obal od požitých léků a části biologických exkrementů (zvratky, sliny, moč).
Platí obecná pravidla:
 1. zjistit druh a množství,
 2. zajistit balení,
 3. kontaktovat lékaře nebo TIS (155),
 4. bezprostředně (ne déle) po požití se můžete u dětí starších ½ roku a dospělých pokusit vyvolat zvracení podrážděním kořene jazyka, např. prstem nebo rukojetí lžíce,
 5. jakmile se začnou projevovat účinky léku, je zvracení nebezpečné. Ať se postižený vyzvracel nebo ne, podejte mu aktivní uhlí – několik tablet rozdrťte a smíchejte s vodou, čajem nebo džusem,
 6. vyhledejte odbornou pomoc.

Otrava alkoholem

Alkohol je také součástí parfémů, ústních a pleťových vod, čističů na sklo…

Příznaky:
 • od 0,5 ‰ zarudnutí kůže, ztráta zábran, euforie,
 • od 1 ‰ poruchy řeči a rovnováhy, poruchy vnímání,
 • od 2 ‰ zmatenost, zvracení, pomočení, rozšířením cév dochází k poklesu tělesné teploty, bezvědomí s rizikem vdechnutí zvratků a udušení, hladina alkoholu v krvi
 • dávka nad 5 ‰ může být smrtelná.
První pomoc při otravě alkoholem:
 1. Opilého uložte do stabilizované polohy na boku, případně na břicho – tím se zabrání vdechnutí zvratků,
 2. pravidelně jej buďte a kontrolujte úroveň vědomí, zejména nelze-li vyloučit úraz hlavy,
 3. v případě hlubokého bezvědomí (nereaguje na bolestivý podnět) volejte záchrannou službu – tel. 155 nebo 112,
 4. dejte postiženému pít sladký čaj,
 5. v případě požití většího množství alkoholu, zejména dítětem, kontaktujte lékaře.

Požití rtuti z teploměru

Rtuť z teploměru není po požití jedovatá, nebezpečné je dlouhodobé vdechování rtuťových par. Proto je třeba v případě rozbití teploměru:

 1. důkladně uklidit, vyvětrat,
 2. kuličky rtuti nasát do stříkačky a uzavřít do skleničky s vodou, a tu pak odevzdat v lékárně.

Požití jedovaté rostliny

Otravy rostlinami mají většinou příznivý průběh.

 1. Když víte nebo máte podezření, že dítě snědlo jedovatou část rostliny, odstraňte zbytky z úst,
 2. podejte několik tablet aktivního uhlí a kontaktujte lékaře nebo TIS (155),
 3. pokud si nejste jistí, jak se rostlina jmenuje nebo jestli je nebo není jedovatá, vezměte ji s sebou k identifikaci: odeberte poměrně velkou část s několika listy, velkou částí stonku, a pokud možno i s květy nebo plody.

Požití jedovaté houby

Zde hrozí obvykle větší nebezpečí než při požití jedovaté rostliny.

 1. Nelze váhat a otálet, těžké otravy houbami mohou končit smrtí!
 2. Pokuste se vyvolat zvracení, podejte několik tablet aktivního uhlí a hodně tekutin a co nejrychleji vyhledejte lékařskou pomoc.
 3. Uchovejte zbytky jídla i stolice nebo zvratků. K nasazení specifické léčby či vyvrácení podezření slouží mikroskopický rozbor právě tohoto materiálu. A čím dřív je léčba zahájena, tím větší je naděje na uzdravení.

Pozor na záludnost naší nejjedovatější houby – muchomůrky zelené: příznaky otravy nastávají až 6–24 hodin po požití!

Otrava oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým

Příčiny: svítiplyn, kouřové a výfukové plyny (nedostatečné spalování).

Příznaky: zčervenání, bolesti hlavy, zvracení, závratě, poruchy zraku, zrychlený dech a tep, poruchy vědomí až bezvědomí.

První pomoc:
 1. Zajistěte technickou první pomoc (s ohledem na vlastní bezpečnost) – vyneste postiženého ze zamořeného prostoru, nebo se pokuste prostor dokonale vyvětrat,
 2. přivolejte odbornou zdravotnickou pomoc,
 3. při zachovaném dýchání uložte postiženého do stabilizované polohy – viz samostatný návod v této sekci,
 4. při nedostatečném dýchání zahajte podpůrné či úplné umělé dýchání – viz samostatný návod v této sekci,
 5. při srdeční zástavě zahajte resuscitaci, souběžně vždy zajistěte přivolání odborné lékařské pomoci (i když se postižený probírá z bezvědomí) – viz samostatný návod v této sekci.

Otravy průmyslovými škodlivinami

Příčiny: požití jedu omylem, nadýchání se výparů.

Příznaky: poruchy vnímání, vědomí, dechu.

První pomoc:

podání antidota (protijedu), tj. látky velmi rychle působící proti nebezpečným jedům.

Jedy a jejich antidota
Otrava nemrznoucí kapalinou (Fridex, etylenglykol)

Za toxicitu v nich je odpovědný etylenglykol. Ten má příjemnou nasládlou chuť, a tudíž může dojít k vypití velkého množství kapaliny s následkem těžké nebo i smrtelné otravy!

 • Jako protijed se podává zředěný alkohol: např. podáme-li pivo, může dítě o váze 10 kg dostat až 150 ml desetistupňového piva. Destilátu se podává 1,5 ml na 1 kg tělesné váhy, ředí se čtyř- až osminásobkem čaje nebo džusu,
 • (výjimečně) podejte asi 2 dl tvrdého alkoholu (více než 45% obsah alkoholu),
 • tuto první pomoc je třeba vždy konzultovat s lékařem nebo TIS (155).
Požití benzínu a nafty či aromatických uhlovodíků (benzen, toluen, …)

Podejte postiženému parafinový olej (Lafinol) či rostlinný olej (olej na smažení).

Snědené cigarety

Snědené cigarety dítě většinou vyzvrací.

 • Jinak se můžete hned po požití pokusit vyvolat zvracení, podat aktivní uhlí, zapít vodou nebo šťávou. Nikotin nepodceňujte, u malých dětí může ovlivnit srdeční činnost a dýchání, způsobit křeče nebo bezvědomí.
Vteřinové lepidlo

Neodstraňujte je z pokožky násilím!

 • Nejlépe je potřít místo olejem, teplem vyvolat pocení, dokud nedojde k odloupnutí lepidla.
 • Slepená víčka, zalepený zvukovod nebo nosní dírka patří samozřejmě k lékaři.
Požití saponátů

Nepodávejte nic ústy ani nevyvolávejte zvracení!

Ostatní případy

Je-li postižený při vědomí, podejte rozdrcené živočišné uhlí s vodou.

Poznámka: Existuje již nová řada lékařských postupů či metod jako např. hyperbarická oxygenoterapie (viz odkaz HBOx Kladno) a jiné léčebné terapie.

Pokousání psem

Ročně u nás dojde v průměru asi ke 30–40 případům pokousání psem na 100 tisíc obyvatel. Velcí psi mohou tlakem zubů – až 40 kg/cm² – způsobit amputace drobných částí těla, zejména dětem. Pokud pes někoho pokouše, je povinností majitele nechat psa okamžitě vyšetřit u veterináře a výsledek do 24 hodin sdělit ošetřujícímu lékaři poškozeného.

První pomoc:
 • Ránu důkladně vydezinfikujte, nebo alespoň vymyjte mýdlovou vodou, a sterilně přikryjte.
 • Vyhledejte lékařské ošetření rány max. do 6 hodin, často bývá nutné zajištění antibiotiky, případné přeočkování proti tetanu, nebylo-li provedeno v posledních 5 letech.
 • Zjistěte, zda je pes očkován proti vzteklině.
 • Při nejistém nebo neznámém výsledku je nutno zahájit léčbu proti vzteklině do 3 dnů.

Vzteklina

Je to virové onemocnění napadající nervový systém, přenášené kromě psů též liškami, kočkami, hlodavci nebo lesní zvěří. Může se přenést například i prsknutím sliny do oka nebo poškrábáním. Pouze asi 2 % infekcí jsou způsobena domácími zvířaty, od roku 2002 nebyl v České republice registrován žádný takový případ.

Zvíře je nebezpečné jen tehdy, má-li samo příznaky nemoci.

Některé výjimky z uvedených postupů

Výplach úst, voda (čaj) a aktivní uhlí – a některé zajímavosti
 1. Aktivní uhlí se nepodává v případě otravy:
 • odstraňovačem usazenin v potrubí na bázi hydroxidu sodného (znesnadnilo by to hodnocení lékařského nálezu),
 • odstraňovačem vodního kamene,
 • přípravkem do myček nádobí,
 • vodou pleťovou, kolínskou, zubní nebo po holení,
 • alkoholem.
 1. Je doporučováno rozhodně podat aktivní uhlí při otravě pesticidy (přípravky k hubení plevele, hmyzu, hlodavců, …) a hnojivy.
 2. Rozpouštědla (ředidla), jako je např. xylen, toluen, aceton nebo benzín, ovlivňují vědomí podobně jako alkohol! Nepodávejte mléko, tuky a alkohol, zjistěte vypité množství a druh chemikálie a volejte lékaře. To samé platí v případě lampových olejů.

Samoléčba při podezření na otravu

 1. Zjistěte, co a kolik toho vlastně dítě/postižený snědl nebo vypil, jaké jedovaté látky, rostliny, houby, najděte původní obal s etiketou…
 2. Volejte lékaře nebo Toxikologické informační středisko (TIS) – tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 – nebo NONSTOP 155.
 3. Pomoc při otravě chemickými prostředky používanými v domácnosti: Nevyvolávejte zvracení! Mohlo by dojít ke vdechnutí chemikálie do plic, nebo může způsobit zánět středního ucha. Navíc látky s leptavými účinky, jako je např. louh (hydroxid) sodný, který je součástí většiny přípravků určených k čištění odpadů, by při zvracení poleptaly sliznice vlastně podruhé.
 4. Ve většině případů otrav „domácí chemií“ prospěje důkladné vypláchnutí úst, podání vody nebo vlažného čaje.
 5. Podání aktivního (živočišného) uhlí: obvykle 3–5 tablet.

Důležitou úlohu hraje předcházení otravám…

Nejdůležitější opatření:

 1. Uchovávejte všechny produkty v jejich originálních baleních nebo nádobách, a hlavně z dosahu dětí.
 2. Chemické látky uchovávejte odděleně od potravin.
 3. Léky uchovávejte v originálních baleních se speciálními uzávěry proti otevření dětmi a z jejich dosahu.
 4. Uchovávejte zvlášť kosmetiku, laky na vlasy a nehty a barvy na vlasy (z dosahu dětí).
 5. Nepoužívejte léky, které nejsou předepsány lékařem (např. od souseda farmakologa-amatéra).
 6. Při aplikaci látek hubících rostliny a hmyz používejte ochranný oděv, brýle, event. respirátor.
 7. Pasti s jedy na hubení hlodavců dávejte na místa nepřístupná dětem.
 8. Naučit se znát rostliny a živočichy ve svém okolí a neustále poučujte děti o nebezpečí otravy rostlinami nebo houbami.

Je nutné mít na paměti, že dítě, které začne lézt a batolit se, začíná být ohrožené otravou nejen v domácnosti, ale i na zahradě a v přírodě, pokud se ocitne bez dozoru.

 

Zdroj:

weby ezsp6.estranky.cz,  ordinace.cz – Irena Waldhauserová,  vitalia.cz

 


Související obecné informace

První pomoc při:

Zdravotní problémy - Otravy

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru