REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Cestování a cestovní medicína

OTRAVY – jedy, houby, léky, plyny apod.

Jde o otravy látkami, které mohou při dostatečné dávce dočasně či trvale poškodit tělesné orgány. Mohou se dostat do těla různým způsobem: polknutím, vdechnutím, injekcí pod kůži, mohou se vstřebávat kůží.

Příznaky

 • Postižený může být ospalý, nebo i v bezvědomí,
 • poblíž postiženého mohou být obaly od jedovaté látky, ztracené tablety nebo jedovatá rostlina,
 • popáleniny kolem úst, když postižený požil žíravinu,
 • je možné zvracení nebo průjem v pozdějším stadiu,
 • mohou být i křeče.

Některá zásadní opatření

 1. Nenechávejte postiženého samotného,
 2. když postižený spolkl žíravinu, nikdy se nepokoušejte pomoci mu ke zvracení: cokoliv, co způsobilo popáleninu cestou dolů, způsobí ji i cestou zpět,
 3. jedy a léky zamykejte a ukládejte z dosahu dětí!
 4. Nedovolte dětem přibližovat se k jedovatým rostlinám nebo k rostlinám s jedovatými plody.

První pomoc

 1. Je-li postižený při vědomí, bez otálení se ho zeptejte, co snědl a v jakém množství, protože může kdykoliv ztratit vědomí,
 2. přivolejte lékaře nebo sanitku, sdělte zdravotníkům, co si myslíte, že postižený snědl,
 3. ten, kdo přijímá vaše hlášení, vám může poradit, co dělat, než přijede lékařská pomoc,
 4. je-li postižený v bezvědomí a dýchá, uložte ho do stabilizované polohy a ošetřujte ho stejným způsobem, jak je popsáno při bezvědomí,
 5. je-li nutné dýchání z úst do úst, buďte opatrní, aby se jed nedostal i do vašich úst,
 6. je-li to možné, smyjte jed z tváře postiženého a použijte dýchání z úst do nosu,
 7. když jste si jisti, že postižený nepožil žíravinu, ale snědl pouze tablety, můžete mu pomoci ke zvracení podrážděním zadní části hrdla prstem,
 8. zajistěte všechny léky, prázdné obaly, zbytky jedu nebo plodů u něho nalezených, a také vzorky jeho zvratků – pro laboratorní rozbor.

Obr.: Dýchání z úst do úst

                    

 

Dětem „ochutnávajícím svět“ se mohou dostat do pusy i jedy. Jsou všude kolem nás – v čisticích prostředcích, okrasných rostlinách, domácích lékárničkách…

Otrava léky a drogami

Příčiny: předávkování, náhodné požití, sebevraždy.

Příznaky: poruchy vědomí, bezvědomí, zástava dechu, zástava srdce.

První pomoc:
 1. Je-li postižený po užití léků při vědomí, podejte mu vypít osolenou vodu a vyvolejte zvracení (mechanickým drážděním kořene jazyka),
 2. dále mu podejte několik rozdrcených a ve vodě rozpuštěných tablet živočišného uhlí (nikdy nepodávejte mléko, černou kávu, alkohol),
 3. uložte postiženého do stabilizované polohy,
 4. přivolejte odbornou lékařskou pomoc,
 5. sledujte dech a tep a v případě jejich selhávání zahajte resuscitaci, do příjezdu odborné lékařské pomoci se snažte zjistit, co postižený požil, a případně zajistěte obal od požitých léků a části biologických exkrementů (zvratky, sliny, moč).
Platí obecná pravidla:
 1. zjistit druh a množství,
 2. zajistit balení,
 3. kontaktovat lékaře nebo TIS (155),
 4. bezprostředně (ne déle) po požití se můžete u dětí starších ½ roku a dospělých pokusit vyvolat zvracení podrážděním kořene jazyka, např. prstem nebo rukojetí lžíce,
 5. jakmile se začnou projevovat účinky léku, je zvracení nebezpečné. Ať se postižený vyzvracel nebo ne, podejte mu aktivní uhlí – několik tablet rozdrťte a smíchejte s vodou, čajem nebo džusem,
 6. vyhledejte odbornou pomoc.

Otrava alkoholem

Alkohol je také součástí parfémů, ústních a pleťových vod, čističů na sklo…

Příznaky:
 • od 0,5 ‰ zarudnutí kůže, ztráta zábran, euforie,
 • od 1 ‰ poruchy řeči a rovnováhy, poruchy vnímání,
 • od 2 ‰ zmatenost, zvracení, pomočení, rozšířením cév dochází k poklesu tělesné teploty, bezvědomí s rizikem vdechnutí zvratků a udušení, hladina alkoholu v krvi
 • dávka nad 5 ‰ může být smrtelná.
První pomoc při otravě alkoholem:
 1. Opilého uložte do stabilizované polohy na boku, případně na břicho – tím se zabrání vdechnutí zvratků,
 2. pravidelně jej buďte a kontrolujte úroveň vědomí, zejména nelze-li vyloučit úraz hlavy,
 3. v případě hlubokého bezvědomí (nereaguje na bolestivý podnět) volejte záchrannou službu – tel. 155 nebo 112,
 4. dejte postiženému pít sladký čaj,
 5. v případě požití většího množství alkoholu, zejména dítětem, kontaktujte lékaře.

Požití rtuti z teploměru

Rtuť z teploměru není po požití jedovatá, nebezpečné je dlouhodobé vdechování rtuťových par. Proto je třeba v případě rozbití teploměru:

 1. důkladně uklidit, vyvětrat,
 2. kuličky rtuti nasát do stříkačky a uzavřít do skleničky s vodou, a tu pak odevzdat v lékárně.

Požití jedovaté rostliny

Otravy rostlinami mají většinou příznivý průběh.

 1. Když víte nebo máte podezření, že dítě snědlo jedovatou část rostliny, odstraňte zbytky z úst,
 2. podejte několik tablet aktivního uhlí a kontaktujte lékaře nebo TIS (155),
 3. pokud si nejste jistí, jak se rostlina jmenuje nebo jestli je nebo není jedovatá, vezměte ji s sebou k identifikaci: odeberte poměrně velkou část s několika listy, velkou částí stonku, a pokud možno i s květy nebo plody.

Požití jedovaté houby

Zde hrozí obvykle větší nebezpečí než při požití jedovaté rostliny.

 1. Nelze váhat a otálet, těžké otravy houbami mohou končit smrtí!
 2. Pokuste se vyvolat zvracení, podejte několik tablet aktivního uhlí a hodně tekutin a co nejrychleji vyhledejte lékařskou pomoc.
 3. Uchovejte zbytky jídla i stolice nebo zvratků. K nasazení specifické léčby či vyvrácení podezření slouží mikroskopický rozbor právě tohoto materiálu. A čím dřív je léčba zahájena, tím větší je naděje na uzdravení.

Pozor na záludnost naší nejjedovatější houby – muchomůrky zelené: příznaky otravy nastávají až 6–24 hodin po požití!

Otrava oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým

Příčiny: svítiplyn, kouřové a výfukové plyny (nedostatečné spalování).

Příznaky: zčervenání, bolesti hlavy, zvracení, závratě, poruchy zraku, zrychlený dech a tep, poruchy vědomí až bezvědomí.

První pomoc:
 1. Zajistěte technickou první pomoc (s ohledem na vlastní bezpečnost) – vyneste postiženého ze zamořeného prostoru, nebo se pokuste prostor dokonale vyvětrat,
 2. přivolejte odbornou zdravotnickou pomoc,
 3. při zachovaném dýchání uložte postiženého do stabilizované polohy – viz samostatný návod v této sekci,
 4. při nedostatečném dýchání zahajte podpůrné či úplné umělé dýchání – viz samostatný návod v této sekci,
 5. při srdeční zástavě zahajte resuscitaci, souběžně vždy zajistěte přivolání odborné lékařské pomoci (i když se postižený probírá z bezvědomí) – viz samostatný návod v této sekci.

Otravy průmyslovými škodlivinami

Příčiny: požití jedu omylem, nadýchání se výparů.

Příznaky: poruchy vnímání, vědomí, dechu.

První pomoc:

podání antidota (protijedu), tj. látky velmi rychle působící proti nebezpečným jedům.

Jedy a jejich antidota
Otrava nemrznoucí kapalinou (Fridex, etylenglykol)

Za toxicitu v nich je odpovědný etylenglykol. Ten má příjemnou nasládlou chuť, a tudíž může dojít k vypití velkého množství kapaliny s následkem těžké nebo i smrtelné otravy!

 • Jako protijed se podává zředěný alkohol: např. podáme-li pivo, může dítě o váze 10 kg dostat až 150 ml desetistupňového piva. Destilátu se podává 1,5 ml na 1 kg tělesné váhy, ředí se čtyř- až osminásobkem čaje nebo džusu,
 • (výjimečně) podejte asi 2 dl tvrdého alkoholu (více než 45% obsah alkoholu),
 • tuto první pomoc je třeba vždy konzultovat s lékařem nebo TIS (155).
Požití benzínu a nafty či aromatických uhlovodíků (benzen, toluen, …)

Podejte postiženému parafinový olej (Lafinol) či rostlinný olej (olej na smažení).

Snědené cigarety

Snědené cigarety dítě většinou vyzvrací.

 • Jinak se můžete hned po požití pokusit vyvolat zvracení, podat aktivní uhlí, zapít vodou nebo šťávou. Nikotin nepodceňujte, u malých dětí může ovlivnit srdeční činnost a dýchání, způsobit křeče nebo bezvědomí.
Vteřinové lepidlo

Neodstraňujte je z pokožky násilím!

 • Nejlépe je potřít místo olejem, teplem vyvolat pocení, dokud nedojde k odloupnutí lepidla.
 • Slepená víčka, zalepený zvukovod nebo nosní dírka patří samozřejmě k lékaři.
Požití saponátů

Nepodávejte nic ústy ani nevyvolávejte zvracení!

Ostatní případy

Je-li postižený při vědomí, podejte rozdrcené živočišné uhlí s vodou.

Poznámka: Existuje již nová řada lékařských postupů či metod jako např. hyperbarická oxygenoterapie (viz odkaz HBOx Kladno) a jiné léčebné terapie.

Pokousání psem

Ročně u nás dojde v průměru asi ke 30–40 případům pokousání psem na 100 tisíc obyvatel. Velcí psi mohou tlakem zubů – až 40 kg/cm² – způsobit amputace drobných částí těla, zejména dětem. Pokud pes někoho pokouše, je povinností majitele nechat psa okamžitě vyšetřit u veterináře a výsledek do 24 hodin sdělit ošetřujícímu lékaři poškozeného.

První pomoc:
 • Ránu důkladně vydezinfikujte, nebo alespoň vymyjte mýdlovou vodou, a sterilně přikryjte.
 • Vyhledejte lékařské ošetření rány max. do 6 hodin, často bývá nutné zajištění antibiotiky, případné přeočkování proti tetanu, nebylo-li provedeno v posledních 5 letech.
 • Zjistěte, zda je pes očkován proti vzteklině.
 • Při nejistém nebo neznámém výsledku je nutno zahájit léčbu proti vzteklině do 3 dnů.

Vzteklina

Je to virové onemocnění napadající nervový systém, přenášené kromě psů též liškami, kočkami, hlodavci nebo lesní zvěří. Může se přenést například i prsknutím sliny do oka nebo poškrábáním. Pouze asi 2 % infekcí jsou způsobena domácími zvířaty, od roku 2002 nebyl v České republice registrován žádný takový případ.

Zvíře je nebezpečné jen tehdy, má-li samo příznaky nemoci.

Některé výjimky z uvedených postupů

Výplach úst, voda (čaj) a aktivní uhlí – a některé zajímavosti
 1. Aktivní uhlí se nepodává v případě otravy:
 • odstraňovačem usazenin v potrubí na bázi hydroxidu sodného (znesnadnilo by to hodnocení lékařského nálezu),
 • odstraňovačem vodního kamene,
 • přípravkem do myček nádobí,
 • vodou pleťovou, kolínskou, zubní nebo po holení,
 • alkoholem.
 1. Je doporučováno rozhodně podat aktivní uhlí při otravě pesticidy (přípravky k hubení plevele, hmyzu, hlodavců, …) a hnojivy.
 2. Rozpouštědla (ředidla), jako je např. xylen, toluen, aceton nebo benzín, ovlivňují vědomí podobně jako alkohol! Nepodávejte mléko, tuky a alkohol, zjistěte vypité množství a druh chemikálie a volejte lékaře. To samé platí v případě lampových olejů.

Samoléčba při podezření na otravu

 1. Zjistěte, co a kolik toho vlastně dítě/postižený snědl nebo vypil, jaké jedovaté látky, rostliny, houby, najděte původní obal s etiketou…
 2. Volejte lékaře nebo Toxikologické informační středisko (TIS) – tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 – nebo NONSTOP 155.
 3. Pomoc při otravě chemickými prostředky používanými v domácnosti: Nevyvolávejte zvracení! Mohlo by dojít ke vdechnutí chemikálie do plic, nebo může způsobit zánět středního ucha. Navíc látky s leptavými účinky, jako je např. louh (hydroxid) sodný, který je součástí většiny přípravků určených k čištění odpadů, by při zvracení poleptaly sliznice vlastně podruhé.
 4. Ve většině případů otrav „domácí chemií“ prospěje důkladné vypláchnutí úst, podání vody nebo vlažného čaje.
 5. Podání aktivního (živočišného) uhlí: obvykle 3–5 tablet.

Důležitou úlohu hraje předcházení otravám…

Nejdůležitější opatření:

 1. Uchovávejte všechny produkty v jejich originálních baleních nebo nádobách, a hlavně z dosahu dětí.
 2. Chemické látky uchovávejte odděleně od potravin.
 3. Léky uchovávejte v originálních baleních se speciálními uzávěry proti otevření dětmi a z jejich dosahu.
 4. Uchovávejte zvlášť kosmetiku, laky na vlasy a nehty a barvy na vlasy (z dosahu dětí).
 5. Nepoužívejte léky, které nejsou předepsány lékařem (např. od souseda farmakologa-amatéra).
 6. Při aplikaci látek hubících rostliny a hmyz používejte ochranný oděv, brýle, event. respirátor.
 7. Pasti s jedy na hubení hlodavců dávejte na místa nepřístupná dětem.
 8. Naučit se znát rostliny a živočichy ve svém okolí a neustále poučujte děti o nebezpečí otravy rostlinami nebo houbami.

Je nutné mít na paměti, že dítě, které začne lézt a batolit se, začíná být ohrožené otravou nejen v domácnosti, ale i na zahradě a v přírodě, pokud se ocitne bez dozoru.

 

Zdroj:

weby ezsp6.estranky.cz,  ordinace.cz – Irena Waldhauserová,  vitalia.cz

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související zdravotní problémy

Související obecné informace

Související publicistika

Barefoot, nebo levné tenisky. Jaký je v tom rozdíl?

8/10

Boty s nízkou podrážkou neboli bosoboty, případně barefoot, si získávají stále větší oblibu. Jak je to možné, cožpak jejich majitele nebolí po delší…

více

Červené oči z bazénu? Na chlór to nesvádějte, může za to…

26/7

Proč bychom v bazénu měli nosit brýle? Do bazénu jedině s plaveckými brýlemi.

více

Cestování s kardiostimulátorem

13/11

Na zahraniční prázdninovou cestu si lidé s kardiostimulátorem nebo defibrilátorem musejí s pasem vzít i legitimaci s technickými údaji o přístroji,…

více

Cestovní lékarnička aneb bez čeho nevyjíždějte na dovolenou

14/7

Lékárnička by měla být naší povinnou cestovní výbavou. Její obsah musíme přizpůsobit místu, které hodláme navštívit, i osobám, se kterými cestujeme.

více

Cestovní nemoci

6/8

Zná to asi většina z nás. Celý rok se těšíme na naši vysněnou dovolenou, často máme koupený první zájezd již koncem listopadu a od začátku nového…

více

Chraňte děti před sluncem. Spálení v mladém věku zvyšuje…

1/7

Ačkoli jsou sluneční paprsky v omezeném množství zdraví prospěšné, pokud si jich člověk dopřává až moc, mohou naopak škodit. A u dětí to platí…

více

Chraňte své oči před nástrahami zimy!

16/2

Specifické počasí a řádné ochlazení v zimních měsících s sebou přináší mnoho útrap a pastí pro naše oči. Co jim v zimě nejvíce škodí a jak je nejlépe…

více

Co byste měli vědět, než znovu použijete PET láhev?

23/8

Jistě jste nejednou naplnili PET láhev a před tím jste ji neumyli. Vždyť byla přeci jen od vody, tak co by s ní mohlo být? Než to znovu uděláte,…

více

Co všechno kryje cestovní pojištění?

26/7

Co všechno zahrnuje cestovní pojištění v základní podobě? Každým rokem během zahraniční rekreace onemocní, utrpí úraz či zemřou řádově stovky Čechů,…

více

Cyklistické sedlo si vybírejte podle kostí

11/8

Cyklisté si od nynějška již nebudou vybírat sedlo jen podle jeho hmotnosti, tvaru a síly polstrování.

více

Cyklistika jako balzám na klouby

7/3

Pamatujete si ještě na své začátky na kole? I díky úspěchům našich profesionálních sportovců se cyklistika těší stále většímu rozmachu a stává se…

více

Do Chorvatska s dětmi: Užitečné tipy na cestu i dovolenou

29/7

Chcete jet na dovolenou do Chorvatska? Kam tam ale vyrazit, pokud jdete i s dětmi, jakou trasu zvolit a na co nezapomenout, abyste si to všichni…

více

Horko snáší mozek velmi špatně

26/8

Díky dokonalé souhře termoregulačních mechanismů udržuje člověk více méně stálou teplotu v těle uložených orgánů. Centrem regulace je zadní část…

více

I moře může být velmi zrádné. Lidi ohrožují zpětné proudy,…

30/7

Mnohdy si neuvědomují, že v moři na ně číhá celá řada nástrah v podobě zpětných proudů, vysokých vln či vodních živočichů, na které by měli být…

více

Infekční nemoci cestovatelů v ČR

6/8

Podle průběžných dat Informačního systému infekčních nemocí se v ČR za první půlrok 2018 vyskytlo 17 případů horečky dengue, 13 nákaz malárie, 132…

více

Iontové nápoje - proč je užívat

31/5

Za horkých letních dnů mnohokrát slyšíme kolik lidí podlehlo následkům veder a hlavně stále stejné fráze o dodržování pitného režimu. Věřte, nejsou…

více

Jak chránit pokožku před mrazem?

9/1

Jak se zdá z venkovních teplot, letošní zima dorazila teprve před několika dny a chvíli s námi vydrží. Venku je sice místy slunečné, ale ukrutně…

více

Jak jezdit na sněhu a ledu? Máme pro vás několik pravidel!

13/1

Jízda na sněhu a ledu má podobně jako na mokru nebo ve tmě či mlze svá specifika. Řidič by kvůli tomu měl rozhodně upravit svůj jízdní styl. Poradíme…

více

Jak naučit dítě lyžovat

24/3

Kdy začít učit dítě lyžovat? Zkusit to sám jako rodič nebo ho dát do lyžařské školky? Čím ho na lyže vybavit a hlavně jak ho motivovat?

více

Jak pomocí emocí předcházet chřipce a nachlazení? Aneb jak…

16/2

Bylo zjištěno, že za jednu až pět hodin po pěti minutovém prožitku emoce hněvu, dochází k výraznému poklesu Immunoglobinu A v těle člověka. Množství…

více

Jak přežít dlouhou cestu v letadle

16/6

Létání znamená pro mnoho z nás jedinečný a vzrušující zážitek. Cestování v oblacích nás láká a fascinuje zároveň. Na druhou stranu, ve spoustě lidí,…

více

Jak se zbavit parazitů

11/4

Velmi užitečné je užívat přírodní přípravky obsahující výtažky z léčivých rostlin, které různým způsobem působí proti parazitům v našem organismu.…

více

Jak se zbavit parazitů?!?

11/7

Paraziti v lidském těle - naše zdraví je ohrožováno několika druhy různých parazitů - patří k nim například prvok Toxoplasma gondii (původce…

více

Jak vydržet extrémní vedra

29/7

Přestože se v posledních letech před sluníčkem varuje téměř neustále, stále spousta lidí nebezpečí delšího pobytu na přímém slunci podceňuje. Pojďme…

více

Jaké typy krémů používat v zimě, abychom svoji pokožku…

21/1

Pleť je velmi citlivá a náchylná, zvláště pak v zimním období. Jak o ni ale správně pečovat a jaké krémy používat? Pojďme se zaměřit se na jednotlivé…

více

Když začnou v zahraničí zlobit zuby?

1/10

Bolest zubů patří mezi nejneodbytnější zdravotní problémy, které vás mohou potkat. Když jste doma, čeká vás maximálně probdělá noc, ale pokud se…

více

Lactobacillus rhamnosus

28/8

Druh bakterií Lactobacillus rhamnosus patří mezi bakterie podporující dobrý stav střevní mikroflóry. Některé kmeny tohoto druhu jsou řazeny mezi…

více

Lékaři objevují, jak turistika mění naše mozky k lepšímu

1/5

Ačkoliv se zdá být jasné, že celodenní túra vedoucí lesem nebo po hřebeni hor vám může vyčistit mysl, tělo a duši, i věda nyní začíná objevovat, že…

více

Lékaři radí, jak se v létě vyhnout průjmům

6/6

Stačí málo, nepropečený steak na stánku letního festivalu, zmrzlina od egyptského prodavače, koktejl v thajském baru a průjem je na světě. V létě…

více

Lékaři varují: V létě pozor také na sluch. Poškodit ho může…

10/7

Letní měsíce jsou nejnáročnějším obdobím v roce pro naše uši. Hrozí jim spálení či infekce, dokonce i trvalé poškození sluchu.

více

Letíte na last minute k moři? Víme, kdy vám POBYT NA SLUNCI…

3/9

Slunných dnů si užíváme v létě i u nás, ale většinu dne se skrýváte v práci, pod slunečníkem na zahrádce nebo ve stínu lesa. Pokud vás ale s koncem…

více

Letní bouřky ohrožují zdraví nejen kardiaků

22/7

Možná i vy patříte mezi ty, kterým bouřky nedělají dobře. Jste unavení, je vám mdlo a máte potíže s dýcháním. Obzvláště kardiaci, astmatici a…

více

Letní lásky? Pozor na pohlavně přenosné nemoci, které…

25/8

Ze vzrušující známosti na jednu noc se může stejně tak vyklubat i závažný zdravotní problém v podobě pohlavní nemoci s potenciální hrozbou…

více

Na co si dát pozor při cestách Evropou? Zvláštní zákony…

17/7

Letní dovolené jsou za dveřmi a s nimi i cesty do zemí, kde se běžně nepohybujeme. A řadě z nich platí pravidla, která u nás neznáme.

více

Na túře s nohama v bavlnce

13/4

Nohy bývají poměrně vytíženým dopravním prostředkem. Hlavně pro ty, kteří před sluněním na pláži dávají přednost pěším túrám. Aby nás nožky nezradily…

více

Nástrahy hotelových pokojů: Na co si dát o dovolené pozor

9/7

Zkušení cestovatelé radí: Luxus v hotelu bývá často jen na oko. Podívejte se pod pokličku!

více

Nedejte šanci klíšťatům

15/5

A je to konečně tady. Sice občas, ale bude toho víc. Jaro. Slunce. Teplo, pikniky, grilovačky, procházky přírodou...a klíšťata.

více

Nejtajemnější studánky v Česku: Toto jsou místa se živou…

1/9

Léčivé prameny každoročně lákají tisíce turistů, kteří věří v jejich tajemnou moc.

více

Nemoci z klimatizace komplikují letní dovolené

7/8

Vytouženou pohodu letní dovolené strávené v teplých krajích českým turistům paradoxně velmi často komplikuje zima.

více

Nesmeky, k čemu nesmeky slouží a jak vybírat

24/1

Jistě to dobře znáte a v letošní zimě si na to i často vzpomenete. Chcete někam vyrazit a ejhle. Na chodnících a cestách je "sklo", aby se člověk bál…

více

Nordic walking? Sport vhodný opravdu pro každého!

30/10

V parcích lze stále častěji potkat svižně kráčející lidi se sportovními holemi. I když tzv. nordic walking spatřil světlo světa teprve před pár lety,…

více

O zásadách stravování na cestách. Na co bychom při…

16/5

Správné zásady stravování na cestách se označují jako tzv. „opatření cestovní medicíny“. Během poznávání života, lidí a přírody v různých zemích…

více

Ochrana zdraví při lyžování: tvrdý, nebo měkký páteřák?

19/1

Na ochrannou helmu si již zvykla většina lyžařů a snowboardistů. Kolik z nich si chrání i páteř pomocí tzv. páteřáků, se můžeme jen dohadovat.

více

Ortopedické vložky: k čemu jsou dobré a na co si dát pozor

29/3

Dobré boty jsou základem běžeckého vybavení, ale vyřešení zdravotních obtíží s nohama je často nad jejich síly. Kvalitní běžecká bota sice dokáže…

více

Otoky nohou

10/10

V případě otoků nohou jde o poměrně běžnou civilizační chorobu, při které žíly dolních končetin nedokážou dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpět…

více

Paraziti v nás – téma, o kterém se příliš nemluví

10/7

Paraziti jsou živé organismy, které se přiživují na tělech živočichů. Nevyhýbají se ani lidskému. Někteří se vyskytují ve střevech, jiní v trávicím…

více

Pět největších letních rizik pro vaše dítě

1/7

Léto má většina z nás spojené s představou pohody, slunce a dovolených. Léto je ale také období, kdy rapidně přibývá úrazů. Jak u dospělých, tak u…

více

Počet nehod, které jsou způsobeny nedodržením bezpečné…

9/8

Nedodržení bezpečné vzdálenosti je z pohledu dopravních psychologů jedním z nejčastějších projevů agresivního chování na silnici, které často končí…

více

Položte tyto sklenice odpuzující hmyz venku či do pokoje a…

8/4

Léto je pro většinu lidí nejoblíbenějším ročním obdobím. S ním však do našich domovů a zahrad zároveň přichází i nepříjemný hmyz, jako jsou komáři,…

více

Pomoc z přírody při popáleninách

27/1

Zimní období, vánoce i novoroční svátky představují zvýšené riziko tvorby menších popálenin (v lepším případě, jistě), topení v krbu, svíčky, lití…

více

Pozor na mráz

20/1

Před mrazy, které v těchto dnech venku panují, je třeba se dobře chránit. Mrazy přinášejí nebezpečí omrzlin, které nesouvisí jen s horskými oblastmi.

více

Pozor na nejčastější zimní zranění! Jak se jim vyhnout?

11/1

S nadcházející zimou je spojena řada typických úrazů. Stoupá počet zlomenin, naraženin a zranění kolenních kloubů. Nejhorší z nich vyžadují až…

více

Pozor na úpal a úžeh

13/7

Užíváte si dovolenou u vody, rádi se opalujete? Nebo musíte být přes léto v práci a dopravujete se do ní autobusem, tramvají či autem? Obě situace a…

více

Pravda o tom, jak odpočinek na pláži působí na mozek

4/7

Oceán. Moře. Jezero. Zurčící potůček....

více

Při průjmu v létě doplňte tekutiny a minerály

20/7

Samotný průjem není považován za onemocnění, ale spíše za příznak různých nemocí. Tuto poruchu vyprazdňování lze označit jako nejčastější poruchu…

více

Proti zácpě pomáhá rituál: sklenice vody a pokus, i když se…

27/9

Zácpou podle odhadů trpí asi třicet procent dospělé populace. Toto číslo ale může být daleko vyšší. Zácpa není ničím neobvyklým a zvláštním, pro…

více

Refundace po úrazu v cizině

13/8

Otázka: Při cyklistice v česko-rakouském pohraničí jsem spadl z kola a zlomil si ruku. Vyhledal jsem ošetření na klinice v nedalekém rakouském městě.…

více

S dětmi na horách. Tipy na společenské hry, které je po…

19/2

Blíží se jarní prázdniny, kdy je ideální čas vyrazit na pár dní na hory. Chystáte se také s dětmi vyrazit na lyže? Poradíme vám, jak si užít společně…

více

Salmonelóza

24/8

Salmonelóza je průjmové onemocnění bakteriálního původu. Způsobuje ho bakterie Salmonela, která se do těla dostává ústy (z potravy, nádobí, špinavých…

více

Sezóna klíšťat je tady! Chraňte se Lymoxilem B (komerční…

13/7

Klíšťata obecná (latinsky Ixodes ricinus) se na jaře probouzejí již při teplotách nad 5°C, přičemž nejaktivnější bývají v období od dubna do…

více

Těhule, pozor na pády a úrazy. Jak udržet bříško v bezpečí?

17/10

Miminko si vesele plave ve svém luxusním apartmá maminčina bříška, chráněné polštářem z plodové vody a děložní stěnou. I tak ale máte pocit, že…

více

Toto vše léčí syrová, vařená a pečená cibule

27/1

Ať už je konzumovaná syrová, v salátech nebo vařená a zakomponovaná v jídle, cibule byla odjakživa součástí naší stravy. Věděli jste však, s čím…

více

Úraz či nemoc na dovolené?

2/6

V posledních letech přibývá úrazů českých turistů na zahraničních dovolených. Na vině může být větší poptávka po adrenalinových sportech, či stále…

více

Užijte si dovolenou bez zbytečných hádek

13/9

Někdy si ale člověk nemůže pomoci a k hádce zkrátka dojde, jsme jenom lidi, že ano? Proč si ale kazit společné chvíle na dovolené? Poradíme vám, jak…

více

Vaří se vám krev? Vysoký tlak ve vedru zabíjí

3/8

V tropických teplotách může srdce zradit každého. Stačí vysoký cholesterol nebo dosud neodhalený problém.

více

Virus chřipky vydrží v místnosti až dva dny. Jak se vyhnout…

10/12

Když pacient s chřipkou kýchne, virus z jeho úst vylétne až 1,5 metru. Nejhorším místem, kde se můžete během chřipkové epidemie nakazit, jsou…

více

Víš, v čem se koupeš?

5/8

V posledních letech dochází k neúměrnému přemnožení sinic (cyanobakterií), které jsou nebezpečné nejen pro vodní rostliny a živočichy, ale také pro…

více

Zdraví a prevence na cestách, na co si dávat pozor

21/7

V případě, že cestujete do jakékoliv destinace, doporučujeme vám konzultovat zdravotní rizika a možné hrozby u odborníků na zdravotní péči pro…

více

Že polední slunce nejlépe opaluje a ve stínu se nespálíte…

15/7

S blížícím se obdobím letních dovolených se znovu objevuje téma zdravého opalování. To je opředeno celou řadou tipů, kterými se lidé často mylně řídí…

více

Znáte riziko zapnutí klimatizace hned po nastartování auta?

6/9

Vždy, když si sednete do auta, nastartujete motor a hned potom spustíte klimatizaci, vystavujete své zdraví, i zdraví ostatních s vámi v autě,…

více

Zvládněte podzimní deprese

15/11

Pod pojmem podzimní deprese se u většiny procent z nás jedná spíše o špatnou náladu než o depresi samotnou. Pravý pojem deprese patří stavu…

víceDalší články - Cestování a cestovní medicína

Zdravotní problémy - Cestování a cestovní medicína

REKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru