REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Zdravotní problémy

Onemocnění srdce – přehled

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Rozdíl mezi léky, homeopatiky a doplňky stravy

Léky

Léčivý přípravek má prokazatelné a opakovatelné léčivé účinky. Je zákonem definován jako látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy, případně jako látka či kombinace látek prezentovaná s léčebnými nebo preventivními vlastnostmi v případě onemocnění lidí.

Homeopatika

Homeopatika jsou u nás registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako volně prodejné léčivé přípravky – léky.

Doplňky stravy

Doplněk stravy je zákonem definován jako potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

S tím souvisejí i zvláštní pravidla pro označování doplňků stravy – je výslovně zakázáno přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti prevence, léčby či vyléčení lidských onemocnění, nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Reklama na doplněk stravy pak nesmí uvádět v omyl přisuzováním vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, nebo takové vlastnosti třeba jen naznačovat.

Pokud odborník doporučí zákazníkovi doplněk stravy jako léčivo (nebo místo něj), resp. nepřípustně prezentuje jeho léčivý efekt, zakládá to u něj podle okolností vznik řady odpovědností – z těch nejvýznamnějších zmiňme alespoň následující…

V prvé řadě takové jednání může naplnit skutkovou podstatu řady deliktů typu nekalé soutěže, které jsou upraveny v obchodním zákoníku (klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, ohrožování zdraví spotřebitelů), přičemž zajímavostí je, že zde může žalovat nejen zákazník, ale i konkurenční lékárna, a v některých případech rovněž sdružení na ochranu spotřebitelů či podnikatelů. Pokud by takový delikt nekalé soutěže byl závažný (např. co do způsobené škody), může mít i rozměr trestněprávní (trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže). Vznikne-li v důsledku takového protiprávního jednání škoda, zakládá to samozřejmě též odpovědnost za škodu. Apod.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny 44, 1. 11. 2010, 29. právní poradna – JUDr. Jan Vondráček, advokát, Praha

 


Doplňky stravy připravujeme

Připravujeme pro Vás seznam doplňků stravy, které by Vám mohli prospět


Úvodní a obecné informace k onemocněním srdce a cév:

1. Onemocnění srdce

Onemocnění srdce patří mezi častá onemocnění a jsou nejčastější příčinou smrti ve vyspělých zemích.

Vzhledem k nezastupitelné funkci srdce v organismu je většina jeho onemocnění vážná. Neléčena mohou mít vážné zdravotní následky s výrazně sníženou kvalitou života, případně mohou končit úmrtím.

Stavba srdce

Srdce je tvořeno třemi vrstvami…

 1. Vnitřní vrstva je endokard – blána tvořená stejnými buňkami jako výstelka cév. Tato blána vystýlá celé srdce a tvoří srdeční chlopně.
 2. Střední vrstva, myokard, je srdeční svalovina, jejíž hlavní funkcí je přečerpávání krve mezi malým a velkým oběhem.
 3. Třetí vrstva je epikard, což je vazivo pokrývající povrch srdce.

Celé srdce je uloženo ve vaku mezi plícemi. Tento vak se nazývá perikard.

Srdce se skládá ze čtyř dutin – dvou síní a dvou komor.

Do pravé síně přitéká odkysličená krev z velkého oběhu (tělesného), jde do pravé komory a odtud plicnicí do plic, kde dochází k jejímu okysličení.

Z plic krev přitéká do levé síně, odtud do levé komory a z ní aortou (srdečnicí) do celého těla.

Celé srdce je vyživováno věnčitými tepnami (koronárními arteriemi). Jeho funkce (pumpování krve) je automatická. Srdce v sobě obsahuje buňky, které jsou schopny samostatné tvorby vzruchu a opakovaně po celý život toto provozují. Vzruch je převáděn ze síní na komory a za fyziologických podmínek existuje pouze jedna cesta šíření vzruchu.

 

Srdeční choroby

Srdeční onemocnění mohou postihovat kteroukoli jeho část. Nejčastěji jsou postiženy věnčité tepny. Při jejich ateroskleróze dochází ke zužování jejich průsvitu, což vede k nedostatečnému zásobení srdce krví, a dochází tak ke vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS). Toto onemocnění bývá téměř vždy spojeno s vysokým krevním tlakem.

Ischemická choroba srdeční v sobě obsahuje několik jednotek, které v sebe mohou přecházet. Nejzávažnější formou ICHS je infarkt myokardu. Hlavním varovným příznakem ICHS je angina pectoris.

Vysoký krevní tlak sám o sobě poškozuje srdce tím, že svalovina srdeční musí pracovat proti zvýšenému odporu v cévním řečišti, případně i pracovat s vyšším krevním objemem, což nakonec vede k hypertrofii (zbytnění) myokardu. Hypertrofie má za následek jednak omezenou přečerpávací funkci, a dále má srdce zvýšené nároky na přísun živin, kterého se mu ale díky omezené kapacitě věnčitých tepen nedostává. Tento stav může v konečné fázi vést k srdečnímu selhání.

Srdce může selhat buď akutně, anebo může selhávat chronicky. Srdeční selhání se dělí na levostranné a pravostranné, každé z nich má své specifické příčiny. Někdy ovšem dochází ke kombinacím příčin a stav se pak stává velice závažným.

Dále mohou být postiženy srdeční chlopně. Jednak mohou být postiženy v rámci vrozených srdečních vad, jednak získanými onemocněními. Jedná se o jejich zúžení (stenózu) nebo nedostatečnost (insuficienci). Takto mohou být postiženy všechny srdeční chlopně (trikuspidální, pulmonální, mitrální, aortální). Nejčastěji bývá postižena chlopeň mitrální a aortální.

Onemocnění srdce patří mezi častá onemocnění a jsou nejčastější příčinou smrti ve vyspělých zemích – většina těchto onemocnění vážná: neléčena mohou mít vážné zdravotní následky s výrazně sníženou kvalitou života, případně mohou končit úmrtím.

 

Chlopně jsou postiženy také při infekční endokarditidě.

Častým onemocněním srdce jsou poruchy srdečního rytmu, arytmie. Obecně se dělí na poruchy tvorby vzruchu a poruchy šíření vzruchu. Dále se dělí podle místa vzniku na síňové a komorové a podle rychlosti srdečního rytmu na bradyarytmie (pomalé) a tachyarytmie(rychlé). Tato onemocnění mívají vážnou prognózu a je potřeba je včas začít léčit. Nejčastější srdeční arytmií je fibrilace síní.

Speciálním srdečním onemocněním jsou kardiomyopatie. Tato onemocnění mají vážnou prognózu a bohužel většina kardiomypatií je neléčitelná; řešitelná pouze transplantací srdce.

Postižen může být také perikard (osrdečník). Jeho zánětlivé onemocnění se nazývá perikarditida a má mnoho různých příčin.

Vrozené vady srdce

Mohou se vyskytovat buď samostatně, nebo v rámci geneticky podmíněných syndromů. Nejčastější vrozenou srdeční vadou je defekt septa komor, při kterém dochází ke komunikaci mezi oběma komorami, což je stav, který se fyziologicky nevyskytuje.

Dále mohou vznikat defekty septa síní, mohou být zúžené cévy odstupující ze srdce (koarktace aorty, stenóza plicnice), nebo mohou vznikat kombinované vady, případně chybné napojení srdečních cév.

 

 

2. Onemocnění cév (tepen a žil)

Většina onemocnění tepen a žil (obecně krevních cév) patří mezi vzácnější onemocnění. Pouze dvě choroby jsou výrazně častější. Jedná se o aterosklerózu a žilní varixy (křečové žíly).

Krevní cévní systém je součástí kardiovaskulárního systému. Cévy jsou v těle trojího druhu…

Prvním z nich jsou tepny (arterie), které (s výjimkou plicní tepny) vedou ze srdce okysličenou krev.

Druhým typem jsou žíly (vény), které přivádějí z tkání odkysličenou krev do srdce.

Posledním typem jsou lymfatické cévy, které vedou z tkání (z intersticiálního prostoru – tj. prostoru mezi buňkami) lymfu a odvádějí ji do žil. Svojí strukturou jsou velice podobné žilám, ale vzhledem k mnohým specifikům lymfy a lymfatických struktur patří do samostatného lymfatického systému (tedy nikoli kardiovaskulárního).

Ateroskleróza postihuje v některé své formě téměř každého člověka a její výskyt narůstá s věkem. V případě, že tato nemoc progreduje, stává se příčinou některých potenciálně smrtelných kardiovaskulárních chorob. Je příčinou (spolu s dalšími faktory) např. ischemické choroby srdeční nebo ischemické choroby dolních končetin. Toto onemocnění je řazeno mezi metabolická onemocnění – vzhledem k příčinám jeho vzniku.

Tromboembolická choroba je onemocnění, při kterém dochází ke vzniku krevních sraženin v žilách (nejčastěji dolních končetin) a k riziku jejich následné embolizace (vmetení), nejčastěji do plic.

Podrobněji v této sekci („Oběhové a krevní problémy") – Ateroskleróza.

 

K vzácnějším onemocněním cév patří záněty (vaskulitidy), které mohou postihovat tepny (arteritida) nebo žíly (tromboflebitida). U tepen se jedná nejčastěji o autoimunitní onemocnění, případně o onemocnění neznámého původu, u žil bývá příčina infekční (nejčastěji bakteriální).

Cévy, především tepny, bývají postiženy u osob trpících cukrovkou. Vzniká u nich tzv. diabetická mikro- a makroangiopatie, která postihuje tepny různých orgánů a je příčinou jejich vážného poškození.

 

Při nedostatečnosti cévní stěny dochází k jejímu poškození buď ve formě výdutí (aneuryzmat – postihujících tepny), anebo dojde k roztažení celé cévy (vznikají varixy, které postihují žíly). Varixy jsou velice častým onemocněním, postihujícím především povrchové žíly dolních končetin.

Medicínský obor, zabývající se cévami se nazývá angiologie.

 

 

Onemocnění srdce patří mezi častá onemocnění a jsou nejčastější příčinou smrti ve vyspělých zemích – většina těchto onemocnění vážná: neléčena mohou mít vážné zdravotní následky s výrazně sníženou kvalitou života, případně mohou končit úmrtím.

 

 

 

Pokračujte čtením článku v sekci příznaky

(viz jednotlivá onemocnění)

Pokračujte čtením článku v sekci upozornění

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka a rakovina patří u nás mezi nejčastější příčiny úmrtí. Proto nadváha a obezita, přecházení „banálních“ nemocí a „nezájem“ o vlastní zdraví představují potenciálně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s lékaři – aktivně řešit.

Upozornění:

Upozorňujeme, že obsah těchto stránek má informativní charakter a není náhradou za návštěvu lékaře.

Vždy je nutné, abyste si léky vybrali s ohledem na věk, hmotnost nemocného a jeho celkový zdravotní stav:

 • Vycházet je třeba z jeho ostatních nemocí, které měl už dříve a léků, které na ně užívá – možné jejich interakce.
 • Vždy dodržujte dávkování doporučené zdravotníky nebo výrobci léků – nepřekračovat je.  Tablety užívat s jídlem nebo po něm podle jejich doporučení.
 • Zkontolujte si vždy vše co pravidelně (často) užíváte  - léky, doplňky stravy, potraviny, byliny, čaje apod. Např. většina např. citrusových plodů, nebo třeba třezalkový čaj, nebo, pepř, či kurkuma mění účinnost některých léčiv.
  1. Berete-li jen 3 léky, dají se interakce najít z jejich příbalových letáků.
  2. Ale každý kdo užívá více než 5 léků,  by si měl vždy zkontrolovat  jestli na sebe nereagují negativně, protože je to již velice pravděpodobné. 
  3. Bonusem pro pacienty je že by zde měli dostat i nejen informace o nevhodných kombinacích léků, ale i doporučení jaké bylinky, nápoje či jídlo spolu s předepsanými léky neužívat.
  4. Některé kombinace nejsou tak nebezpečné – stačí  když lékař změní dávkování nebo navrhne jiný časový odstup jejich užívání.
  5. v těhotenství a období kojení
  6. u malých dětí a kojenců
  7. u dlouhodobě nemocných lidí s oslabeným organizmem
 • Prostudujte si jejich příbalové informace a vypište je do on-linové poradny www.znamsveleky.cz. - bezplatné anonymní linky. Po zadání názvů svých léků dostanete do 2 dnů zpět e-mailem odpověď. Nemáte-li internet, vypište si celé názvy vašich léků než půjdete k lékaři či do lékárny a odborníci za vás jejich interakce  zjistí.
 • Nepřestávejte sami od sebe brát předepsané léky nebo neměňte jejich dávkování, ale zajděte s e-mailovou odpovědí za lékařem, který vám je předepsal na konzultaci.
 • Nekombinujte např. více léků s obsahem paracetamolu (jako např. Coldrex a Paralen), ani  při jejich užívání nepijte alkohol - může dojít k poškození jater.
 • Pozorně si přečtěte příbalový leták léku, než ho začnete užívat.
 • Zvláštní pozornost podobně věnujte nemocným, dětem a těhotným – poraďte se s lékařem/lékárníkem

Pokud problémy neustupují při samoléčbě, či dochází ke zhoršení stavu či komplikacím - navštivte lékaře.

Samotný výběr vhodného léku nebývá úplným řešením zdravotního problémuMožnosti farmakologické léčby jsou často omezené, nevyřeší onemocnění, jako takové a často nepomohou tolik jako váš zdravý a aktivní způsob života - spojený s racionální léčbou.

Svůj zdravotní stav můžete sami výrazně ovlivnit vaším osobním a aktivním přístupem - změnou životního stylu: 

 • aktivnější péčí o své zdraví a tělo – zdravotní stav i vzhled
 • racionální stravou - 5x denně malé dávky jídla, s čerstvou zeleninou a ovocem
 • vydatným pitným režimem – 2-3 litry denně
 • nekouřením a omezením konzumace alkoholu a jiných drog
 • snížením své hmotnosti k normálnímu BMI – upravte si svou váhu
 • omezte možný vznik z rizikových situací a snažte se omezit i působení  stresu
 • dodržováním předepsaných a osvědčených léčebných postupů dohodnutých s lékařem
 • pravidelnými tělesnými aktivitami - cvičení, procházky – za každého počasí
 • pravidelnou péčí o tělo, očkováním a kontrolami zdraví
 • dodržováním zásad hygieny a prevence
 • pečujte nejen o své tělo, ale i o Vaší mysl - budujte si pozitivní náladu 
 • udělejte si čas na své přátele a na své koníčky

 Vždy dodržujte režimová opatření – klid, dostatečné pití, vyšší dávky čerstvé zeleniny a ovoce - vitamíny apod.

 • Vždy dbejte i na dobu nutné rekonvalescence po odeznění nemociDoporučujeme dobu rekonvalescenci minimálně stejně dlouhou, lepší dvojnásobnou, době akutního onemocnění. 
 • K době rekonvalescence přistupujte stejně zodpovědně jako k vlastnímu akutnímu onemocnění. Každá nemoc vyžaduje svůj čas a trpělivost. Pokud to pochopíme, budeme v naší péči o nemocné úspěšní.

 

Pomáhá i eliminace alergenů:

 •  omezení styku s alergenem,
 • v období největších potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno,
 • klimatická léčba v období potíží – na horách, u moře,
 • u domácího prachu a roztočů je eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj. – alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči i v peří ptáků,
 • dbejte i na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šamponovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní,
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně; vhodné hračky,
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie,
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbejte se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přilákává další hmyz),
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky,
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů dohromady  více léky či doplňky stravy,
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).
Pokračujte čtením článku v sekci léčba / samoléčba

Spolupracujte s lékařem, choďte na pravidelné prohlídky, a máte-li vysoký krevní tlak, snižujte jej.

První a základní léčbou je úprava životosprávy – bez ohledu na to, zda již užíváme léky, či ještě ne.

Svůj krevní tlak snížíte:

 • vylepšeným jídelníčkem,
 • omezíte kouření – Staňte se nekuřákem!
 • pravidelným pohybem,
 • relaxujte!
 • Pravidelně navštěvujte svého lékaře.

Jídelníček:

Šetřete solí! Průměrný člověk zkonzumuje 10 g soli denně. Maximální doporučená denní dávka soli je 5–10 g. To je asi 1 čajová lžička, včetně veškeré soli v kupovaných potravinách. Konzumaci soli bychom tedy měli snížit na polovinu. Příznivým výsledkem bude pokles krevního tlaku a zlepšení účinku léků na vysoký krevní tlak.

 • Zdokonalte se ve vaření s minimem soli,
 • používejte místo soli koření, bylinky a houby.
 • Zařazujte do jídelníčku potraviny, které přirozeně obsahují málo soli, jako je ovoce a zelenina. Používejte je čerstvé.
 • Odstraňte z jídelního stolu slánku!
 • Sledujte obsah soli na etiketách kupovaných potravin. Pozor na konzervované potraviny, polotovary, instantní polévky, tavené sýry a uzeniny. Vysoký obsah soli mají také bramborové lupínky, solené oříšky, hotové omáčky (sójová, tatarská).

Naučte se jíst pravidelně ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, nízkotučné mléčné výrobky. Vědci prokázali, že jídelníček, ve kterém převažují zelenina, ovoce, celozrnné potraviny a nízkotučné mléčné výrobky,dokáže snížit krevní tlak o 11 mm rtuťového sloupce. To odpovídá účinku léku na vysoký krevní tlak.

 • Začněte den snídaní. Nastartujte svůj den celozrnným pečivem nebo cereáliemi, ovocem a nízkotučným mlékem nebo jogurtem.
 • Přidávejte zeleninu. Jezte ke každému jídlu salát z čerstvé zeleniny s jogurtovým dressingem nebo sýrem. Připravte si dušenou maso-zeleninovou směs, nebo dušenou zeleninu jako přílohu. Přidávejte čerstvou nebo mraženou zeleninu do polévek. Ugrilujte si špíz z rajčat, barevných paprik, hub a cibule.
 • Připravujte ssvačiny. Dejte si jogurt a čerstvé ovoce. Zkuste talíř obložený ovocem a nesolenými oříšky, nebo kostky tvrdého sýra s kousky ovoce. Vhodné je nízkotučné latté (káva s 2/3 mléka), třeba bez kofeinu.
 • Cereálie jedině celozrnné. Objevte chuť celozrnného pečiva, snídaňových cereálií, celozrnných těstovin a rýže natural.
 • Jezte i zdravé zákusky. Chuť na sladké můžete uspokojit kousky čerstvého nebo sušeného ovoce třeba s nesolenými oříšky. Ušlehejte koktejl z banánu a nízkotučného mléka.
 • Tuky:
 • Alkohol si dopřávejte velmi střídmě: Negativní dopad nadměrné konzumace alkoholu je zřejmý (postižení žaludku, jater, slinivky břišní, alkoholismus…). U zdravých osob byl prokázán možný příznivý vliv pravidelné konzumace malého množství alkoholu (1‑2 běžné nápoje denně; tj. 1‑2 třetinky piva, 1‑2 dcl vína nebo 0,03‑0,06 l destilátu) na srdce a cévy. Ovšem u osob s vysokým krevním tlakem působí alkohol nepříznivě, protože přímo zvyšuje krevní tlak a poškozuje cévní stěnu, což ztěžuje léčbu.
  • v jídelníčku by měly převládat tuky s nenasycenými mastnými kyselinami, které jsou obsaženy v rostlinných olejích a rybím tuku. Ty by měly tvořit asi 2/3 tuků, které sníme,
  • pouze 1/3 by měla připadnout na tuky s nasycenými mastnými kyselinami, jako je máslo a mléčné výrobky, sádlo, vepřové a hovězí maso. Toto množství většinou vyčerpáme již při konzumaci skrytých tuků (smetana, tučné sýry, uzeniny, sladké pečivo), proto při vaření používejte jen tuky rostlinné,
  • tento prospěšný poměr konzumovaných tuků snižuje riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění.

Nekuřte!

Zplodiny kouření způsobují zúžení cév, a tím zvyšují krevní tlak. Kouřením podporujete vznik mozkové mrtvice a infarktu myokardu. Neexistuje »bezpečná« dávka cigaret. I jedna cigareta denně zvyšuje riziko infarktu na dvojnásobek. Celoživotní kouření zkracuje délku života průměrně o 14 let. Kouřením také poškozujete zdraví lidí okolo sebe, včetně malých dětí 

Pravidelný pohyb:

Podmínkou úspěšné léčby vysokého krevního tlaku je pohyb. Nejjednodušší rada je: »Choďte!« Každodenní rychlá chůze (např. do práce) trvající 30 minut sníží riziko onemocnění srdce o 30 %. Choďte tak rychle, abyste u toho ještě dokázali mluvit, ale ne už zpívat.

Vyberte si třeba i jinou pohybovou aktivitu. Ať už rádi jezdíte na kole, plavete, hrajete tenis nebo tančíte, užívejte si každý den alespoň 30 minut pohybu. Počítá se i práce na zahrádce nebo úklid domácnosti. Budete se cítit lépe, méně unavení a budete lépe zvládat stres. Posílíte funkci srdce a snížíte krevní tlak, tělesnou hmotnost a koncentraci cholesterolu. Pokud máte onemocnění srdce, nebo jste dlouho necvičili, poraďte se o svém sportovním programu s lékařem.

Odpočinek:

Máte-li vysoký krevní tlak, ubližuje vám zbytečné rozčilování, spěch a stres. Lépe zvládat tyto situace vám pomůže dostatek pohybu a pravidelný spánek. Odpočívejte, choďte do přírody, čtěte, pěstujte koníčky, jezte v klidu.

Pravidelně navštěvujte lékaře!

Lékař vám doporučí, jak často je třeba krevní tlak kontrolovat. Závisí to na hodnotě krevního tlaku, na věku a na dalších chorobách, jako je nadváha, diabetes, onemocnění srdce, a také na užívaných lécích. Lékař bude pravidelně upravovat vaší léčbu podle aktuálního stavu.

 

Podívejte na seznam přípravků

Prevence onemocnění srdce – obecně:

Viz též samoléčba.

První a základní léčbou je úprava životosprávy – bez ohledu na to, zda již užíváme léky či ne.

Svůj krevní tlak snížíte:

 • vylepšeným jídelníčkem,
 • omezíte-li kouření – staňte se nekuřákem!
 • pravidelným pohybem,
 • relaxujte!

Pravidelně navštěvujte svého lékaře!

Odstraňte z jídelního stolu slánku!

 • Jezte častěji ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, nízkotučné mléčné výrobky.
 • Chytře zacházejte s tuky: v jídelníčku by měly převládat tuky s nenasycenými mastnými kyselinami.
 • Alkohol si dopřávejte jen střídmě.

 

Zdroj:

web nemoci.vitalion.cz/onemocneni-srdce/, web ordinace.cz/, leták Servier MUDr. Zuzana Tafatová, 04PR GA C2 14RT a další - viz Seznam

 

Pokračujte výběrem v pravém menu
POZORNĚ si vždy přečtěte příbalový leták (PIL) v detailu léku. Pro komplexnější léčbu čtěte, prosím, minimálně i kapitolu léčba a samoléčba.
Anopyrin 400 mg
10X400MG
← zpět na výpis léků
Název Anopyrin 400 mg
Doplňek názvu 10X400MG
SUKL kód 87680
Velikost balení 10X400MG
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
CELASKON 500 MG MANDARINKA
← zpět na výpis léků
Název CELASKON 500 MG MANDARINKA
Doplňek názvu
SUKL kód 30687
Velikost balení
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
GINGIO TABLETY
40MG 60
← zpět na výpis léků
Název GINGIO TABLETY
Doplňek názvu 40MG 60
SUKL kód 122187
Velikost balení 40MG 60
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL PIL stažení zde
SÚKL SPC SPC stažení zde
KALIUM CHLORATUM
D201-D1000 8GM
← zpět na výpis léků
Název KALIUM CHLORATUM
Doplňek názvu D201-D1000 8GM
SUKL kód 74086
Velikost balení D201-D1000 8GM
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný
godasal 500
20
← zpět na výpis léků
Název godasal 500
Doplňek názvu 20
SUKL kód 55593
Velikost balení 20
Síla
Stav registrace
Registrační číslo
SÚKL PIL Příbalový leták je momentálně nedostupný
SÚKL SPC SPC leták je momentálně nedostupný

Pokračujte čtením článku v sekci prevence

Více informací

Související zdravotní problémyREKLAMA

Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru