REKLAMA
 

Běžné nemoci

Hledej:Zvětšit text

Náhlé změny stavu, úrazy

POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ – první pomoc

Popálenina je zranění způsobené teplem. Jako jiné rány narušuje kůži a umožňuje vstup choroboplodným zárodkům způsobujícím infekci. Kromě toho dochází k výronu tekutin do místa zranění a ven z organismu. Tato ztráta tekutin snižuje objem tekuté části krve (plazmy), a pokud je popálena větší část těla, vzniká nebezpečí rozvoje šoku.

 • je vlastně stejné zranění znásobené vlhkým teplem,
 • všechny popáleniny a opařeniny by měl co nejdříve vyšetřit lékař. Když je popálena velká část těla, uložte postiženého, chraňte popálená místa před znečištěním a ošetřete postiženého jako při šoku,
 • nedávejte postiženému nic jíst ani pít, protože později může být nutné provést výkon v celkové anestézii.
 • Nikdy neodstraňujte nic, co pevně lpí na popálenině!
 • Nikdy nedávejte na popáleninu masti, neužívejte vatu ani náplasti!

Popáleniny a opařeniny:

 • popáleniny vznikají jako poškození suchým teplem nebo ohněm
 • opařeniny, které jsou často ještě nebezpečnější, vznikají po styku s horkou párou
 • popáleniny mohou vznikat i po zasažení elektrickým proudem (zvláště o vysokém napětí) nebo bleskem
 • do jisté míry podobné popáleninám je také zranění vzniklé poleptáním žíravinami

 Opaření

 • je stejné zranění, způsobené vlhkým teplem,
 • všechny takové případy by mělco nejdříve vyšetřit doktor
 • je-li popálena větší část těla, uložte postiženého, chraňte popálená místa před znečištěním a ošetřete jako při šoku,

Čemu se v těchto případech vyhnout:

 • na popáleniny nepřikládejte led ani ledové obklady, jen studené
 • vzniklé puchýře nikdy nepropichujte!
 • na popáleniny, kde byl porušen kožní kryt (vznik puchýřů, odumření, zuhelnatění tkáně) nikdy nedávejte žádné masti ani pěny!
 • pouze u lehkých popálenin (zarudlá a bolestivá kůže) aplikujte například Panthenol spray na popáleniny
 • nedávejte postiženému nic jíst ani pít, později by to komplikovalo anestézii a další léčbu,
 • nikdy neodstraňujte ze spáleniny nic, co tam pevně drží,
 • nikdy nedávejte na popáleninu masti ani neužívejte na ní vatu či náplasti.

Hrozící riziko:

Drobné popáleniny se samy hojí bez následků, mohou po sobě zanechat pigmentaci na kůži.

U všech rozsáhlejších popálenin hrozí:

 • vniknutí infekce (prostřednictvím porušeného kožního krytu)
 • rozvoj šoku (protože popálenými plochami mohou z těla unikat tekutiny)
 • popáleniny elektrickým proudem mohou být malé na povrchu těla, ale přitom zasahovat hluboké struktury

Vzhled popálenin:

 • povrchové popáleniny (zarudnutí kůže a bolestivost, mohou se tvořit puchýře)
 • hluboké popáleniny (popálená plocha sytě červená a necitlivá, v ještě vážnějších případech může být naopak vybledlá nebo tmavá až zuhelnatělá). 

Závažnost popáleniny určuje kromě jejího rozsahu i hloubka poškození (povrchové či hluboké popáleniny) a lokalizace, ale také věk postiženého U rozsáhlejších a hlubších popálenin volejte ZZS (tel. 155) – zvláště tehdy, pokud:

 • je poranění rozsáhlejší (zasažení hlubších vrstev pokožky, rozsah poranění cca 10 cm v průměru)
 • jsou významně zasaženy oko, obličej, dlaně, plosky nohou, kůže v oblasti velkých kloubů, oblast genitálií a řitního otvoru
 • vždy volejte ZZS, jestliže se u postiženého objevují známky šoku (poruchy vědomí, bledá a opocená kůže, rychlé a mělké dýchání)

Zásady první pomoci:

 • odneste postiženého z dosahu plamenů a kouře
 • hořící oděv uhaste vodou nebo přehozením přikrývky či jiného oděvu (nikoli z umělých vláken)
 • sundejte postiženému ohořelý oděv
 • je-li oděv pevně přiškvařen, násilím jej nestrhávejte!
 • pokud došlo k opaření, okamžitě odstraňte mokrý oděv a spláchněte horkou tekutinu
 • z postiženého místa odstraňte všechny šperky a ozdoby
 • větší popálené plochy chlaďte 15 až 30 minut chladnou tekoucí vodou
 • na menší popálené plochy přiložte studený obklad
 • pokud se tvoří puchýře nebo vznikly hluboké popáleniny (zničení povrchových vrstev kůže), kryjte postižené plochy sterilní gázou, obvaz neutahujte
 • v nouzi můžete použít vyžehlenou tkaninu, nikoli však takovou, která pouští vlákna
 • sterilní gázu vložte také mezi popálené prsty
 • vážněji popálené končetiny znehybněte (dlahami, šátkem)
 • zasažené oči nebo ústa vyplachujte chladnou vodou
 • můžete dát cucat kostky ledu

 

„Pravidlo devíti“:

 • určuje závažnost popálenin podle rozsahu
 • rozděluje povrch těla do následujících oblastí:
 • každá horní končetina představuje 9 % tělesného povrchu
 • hlava a krk společně také 9 % tělesného povrchu
 • každá dolní končetina představuje 18 % tělesného povrchu
 • přední a zadní strana trupu představuje vždy 18 % povrchu těla
 • zbývající 1 % připadá na oblast genitálií
 • popálenina zabírající plochu těla větší než 15 % hrozí vznikem šoku
 • u dětí to platí pro popáleniny zabírající plochu větší než 5 až 10 %

Hojení popálenin

 • u vážnějších popálenin může vzniknout infekce: pokud se objeví větší bolestivost, zčervenání, otok nebo výtok z rány případně provázené horečkou, vyhledejte lékaře
 • v průběhu hojení buďte opatrní a vyvarujte se všech dalších poškození nebo poranění popálených míst, tím minimalizujete vznik případných pigmentových skvrn
 • popálená místa kryjte před sluncem ještě alespoň rok po vzniku popálenin, natírejte je opalovacím krémem a záměrně je neopalujte

 

Po zasažení elektrickým proudem vyhledejte lékařské ošetření.

Vždy volejte ZZS (tel. 155), jestliže postižený:

 • má bolesti
 • je zmatený, ztrácí vědomí
 • má dýchací obtíže

Jak vznikají:

 • rozsáhlé popáleniny elektrickým proudem jsou typické pro úrazy vysokým napětím (sloupy vysokého napětí, trolejové vedení)
 • menší popáleniny ale mohou vzniknout i při nižším napětí
 • popáleniny vznikají i po zásahu bleskem
 • vždy může dojít i k poškození vnitřních orgánů, proto je nutné lékařské ošetření, i když se postižený zotaví

Zásady první pomoci:

 • volejte ZZS (tel. 155)
 • vždy nejprve přerušte kontakt mezi postiženým a elektrickým proudem
 • nedotýkejte se postiženého, pokud je pod proudem!
 • při zasažení vysokým napětím (nad 1000 V) volejte tísňovou linku 112 a vyčkejte v bezpečné vzdálenosti (18-20 metrů) na vypnutí elektrického zdroje
 • nikdy se nepřibližujte ke zdrojům vysokého napětí, dbejte na vlastní bezpečnost!
 • vyprostěte zraněného z nebezpečí, aniž byste ohrozili sami sebe,
 • jestliže šaty postiženého hoří, položte ho a uhaste plameny dekou, kabátem nebo vodou,
 • nedovolte mu pobíhat!
 • je-li postižený v bezvědomí, zkontrolujte dýchání, případně zahajte kardiopulmonální resuscitaci,
 • je-li postižený při vědomí, uložte jej do protišokové polohy (se zdviženýma nohama, případně hlavou o něco málo níže než trup)
 • teprve pokud postižený spontánně dýchá, můžete ošetřit popáleniny
 • podržte popálené místo pod studenou tekoucí vodou na 10–20 minut.
 • není-li tekoucí voda k dispozici, vložte zraněné místo do kbelíku nebo umyvadla s čistou studenou vodou.
 • současně rychle, ale šetrně odstraňte prsteny, hodinky nebo těsný oděv ze zraněné oblasti, dříve než začne otékat,
 • odstraňte nebo odřízněte jakoukoliv část oděvu, která je nasáknuta chemickou látkou nebo vroucí tekutinou; dávejte pozor, abyste se nezranili sami,
 • zakryjte zranění sterilním obvazem dostatečně velkým, aby popálené místo zakryl úplně, nebo alespoň čistým (vyžehleným) kapesníkem,
 • není-li k dispozici sterilní obvaz, zakryjte ránu čistou látkou bez chlupů,
 • ke krytí nepoužívejte tkaninu, která pouští vlákna
 • ošetřete postiženého tak, abyste zabránili rozvoji šoku, a vyčkejte příjezdu sanitky,

Závažnost popálenin podle rozsahu:

U dospělého člověka se určuje se podle „pravidla devíti“, které zhruba dělí povrch těla do těchto oblastí:

 • každá horní končetina představuje 9 % tělesného povrchu
 • hlava a krk společně také 9 % tělesného povrchu
 • každá dolní končetina představuje 18 % tělesného povrchu
 • přední a zadní strana trupu představuje vždy 18 % povrchu těla
 • zbývající 1 % připadá na oblast genitálií
 • popálenina zabírající plochu těla větší než 15 % hrozí vznikem šoku
 • u dětí to platí pro popáleniny zabírající plochu větší než 5 až 10 %

Je dobré vědět:

U dítěte lze plochu orientačně odhadnout podle velikosti dlaně postiženého dítěte, která tvoří přibližně 1 % povrchu jeho těla.

  

První pomoc při popálení

 1. vyprostěte zraněného z nebezpečí, aniž byste ohrozili sami sebe,
 2. jestliže šaty postiženého hoří, položte ho a uhaste plameny dekou, kabátem nebo vodou,
 3. nedovolte mu pobíhat!
 4. podržte popálené místo pod studenou tekoucí vodou na 10–20 minut.
 5. Není-li tekoucí voda k dispozici, vložte zraněné místo do kbelíku nebo umyvadla s čistou studenou vodou.
 6. Současně rychle, ale šetrně odstraňte prsteny, hodinky nebo těsný oděv ze zraněné oblasti, dříve než začne otékat.
 7. Odstraňte nebo odřízněte jakoukoliv část oděvu, která je nasáknuta chemickou látkou nebo vroucí tekutinou; dávejte pozor, abyste se nezranili sami.
 8. Zakryjte zranění sterilním obvazem dostatečně velkým, aby popálené místo zakryl úplně.
 9. Není-li k dispozici sterilní obvaz, zakryjte ránu čistou látkou bez chlupů.
 10. Ošetřete postiženého tak, abyste zabránili rozvoji šoku, a vyčkejte příjezdu sanitky.
Při větších popáleninách…

tj. 3. a většinou už i 2. stupeň:

 1. Ihned voláme lékařskou pomoc!
 2. Sledujeme základní funkce nemocného (stav vědomí, dýchání, krevní oběh).

V případě jejich selhání zahajujeme první pomoc (resuscitaci):

 1. Odstraníme vše, co se dotýká postižených oblastí; neodstraňujeme to, co je přichyceno k ráně,
 2. popálené končetiny znehybníme,
 3. postiženého uložíme do protišokové polohy,
 4. při popálení úst a krku po polknutí horké tekutiny, žíraviny nebo vdechnutí horkého vzduchu vzniká silná bolest, postižený obtížně polyká, může vzniknout až porucha vědomí – okamžitě voláme lékařskou pomoc,
 5. dáváme pít studené nápoje po malých doušcích,
 6. při větších popáleninách nebo při popálení úst a krku, pokud je to možné, nenecháváme postiženého o samotě,
 7. zejména u dětí stačí jeden den na slunci bez dostatečné ochrany, aby mohly vzniknout nenapravitelné škody na kožních buňkách a možná i na DNA, které mohou vést až k rakovině kůže a jejímu předčasnému stárnutí. (Mnozí lidé si ani neuvědomují, jakou dávku slunečního záření denně dostanou!)

 

Poleptání chemickými látkami

Dotyk s některými chemickými látkami může vážně poškodit kůži a sliznice. Chemikálie musí být co nejrychleji smyta vodou. Chraňte své ruce a oči před jakýmkoliv kontaktem s chemikálií!

,

 1. Poleptané místo omývejte nejméně 10 minut pod tekoucí vodou,
 2. při omývání odstraňte všechny kontaminované části oděvu.
 3. Dále pokračujte v ošetřování jako u popáleniny.
 4. Při poleptání oka musí být chemická látka vymyta z oka co nejdříve…
  • omývejte postiženou stranu obličeje pod tekoucí vodou nejméně 10 minut, abyste smyli chemickou látku z obličeje,
  • ujistěte se, zda nestéká kontaminovaná voda přes obličej,
  • zakryjte oko sterilním obvazem a lehce je zajistěte,
  • postižený musí být ošetřen lékařem v nemocnici co nejdříve.

 

Blíže viz "sekce nemoci Popáleniny "v sekci Kůže, nebo v sekci První pomoc - např.:"Popáleniny a opaření",  "Popáleniny", "Šok organizmu" a sovisející v sekci První pomoc "Popálerniny a poleptání", Bezvědomí, mdloby a synkopa (kardiopulmonální resusciace)

 

Zdroj:

ezsp6.estranky.cz

Jelen T. První pomoc. Praha: Česká obec sokolská, 2009.

http://www.mayoclinic.com/health/first-aid-electrical-burns/FA00027

http://www.mayoclinic.com/health/first-aid-burns/FA00022

http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_aid/procedures/burnsandscalds.shtml

 

 

 

Více informací - související zdravotní problémy

Více informací - související obecné informace


Související zdravotní problémy

Související obecné informacePrvní pomoc při:

Zdravotní problémy - Náhlé změny stavu, úrazy


Odběr novinek

Chcete-li odebírat naše novinky, vyplňte níže Váš e–mail.Odkazy 

Zdroje 

Kontakt 

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

© Copyright 2013 pzaz.cz


Nahoru